Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga na trzecie dziecko urodzone w trakcie roku podatkowego
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na trzecie dziecko urodzone w trakcie roku podatkowego

Gazeta Podatkowa

Cały 2017 r. wykonywaliśmy wraz z mężem władzę rodzicielską wobec dwójki naszych małoletnich dzieci. W dniu 20 maja 2017 r. urodziło nam się trzecie dziecko. W jaki sposób obliczyć przysługującą do odliczenia za 2017 r. ulgę prorodzinną?

W sytuacji zaprezentowanej w pytaniu, po spełnieniu warunków określonych w art. 27f ustawy o pdof, rodzicom będzie przysługiwała ulga prorodzinna za 2017 r. w stosunku do dwójki małoletnich dzieci za 12 miesięcy, natomiast w odniesieniu do trzeciego dziecka urodzonego 20 maja 2017 r. ulga ta będzie przysługiwać za 8 miesięcy.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o pdof od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik ma prawo odliczyć tzw. ulgę prorodzinną. Odliczenie to dotyczy m.in. każdego małoletniego dziecka, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywano władzę rodzicielską.

Aby obliczyć wysokość przysługującego odliczenia, należy wziąć pod uwagę liczbę dzieci, w stosunku do których podatnik spełniał w roku podatkowym warunki skorzystania z takiej ulgi. W myśl art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof, jej wysokość dla trojga małoletnich dzieci wynosi za każdy miesiąc 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko i 166,67 zł na trzecie dziecko. Także w przypadku dziecka urodzonego w trakcie roku podatkowego ulga przysługuje za każdy miesiąc sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej bez względu na to, którego dnia miesiąca dziecko się urodziło.

Zatem jeśli rodzice sprawowali władzę rodzicielską w stosunku do trójki małoletnich dzieci, kwotę ulgi powinni ustalić w odniesieniu do każdego małoletniego dziecka z osobna, biorąc pod uwagę wskazane wcześniej wartości miesięczne oraz liczbę miesięcy, w których w stosunku do każdego dziecka wykonywali władzę rodzicielską. Ponieważ w odniesieniu do dwójki małoletnich dzieci rodzice sprawowali władzę rodzicielską przez cały 2017 r., a trzecie z małoletnich dzieci urodziło się 20 maja 2017 r., łączna kwota ulgi prorodzinnej za 2017 r. wyniesie 3.557,44 zł [(12 m-cy × 92,67 zł) × 2 + (8 m-cy × 166,67 zł)].

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej. Zakładając zatem, że w sytuacji opisanej w pytaniu rodzice w 2017 r. je osiągnęli, wówczas bez względu na to, z jakich źródeł dochody te pochodzą i w jaki sposób zostaną rozliczone, mogą z niej skorzystać. Odliczenie ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców. To oznacza, że kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Stanowi o tym art. 27 ust. 4 ustawy o pdof.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60