Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od podatku  »   Prawo do ulgi na dzieci, gdy nie ma ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do ulgi na dzieci, gdy nie ma podatku

Gazeta Podatkowa

Jako samotna matka wychowuję dwójkę własnych dzieci. Czy osiągając przychody opodatkowane według skali podatkowej, w sytuacji, gdy mój podatek za 2017 r. będzie wynosił 0 zł, będę mogła w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi na dzieci?

Rodzice (opiekunowie prawni), u których przysługująca im tzw. ulga prorodzinna jest wyższa niż podatek, od którego jest odliczana, mają możliwość uzyskania dodatkowego, w stosunku do zwrotu podatku, wsparcia finansowego. Wsparcie to jest limitowane łączną kwotą zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszoną o składki ubezpieczeniowe odliczone w zeznaniach rocznych PIT-36L i PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. Wysokość przysługującego dodatkowego wsparcia w rozliczeniach za 2017 r. podatnicy wykazują w zeznaniach PIT-36 i PIT-37.

Niektórzy rodzice, podobnie jak Czytelniczka, zgłaszają wątpliwości w zakresie możliwości skorzystania z omawianej ulgi w sytuacji, gdy ich podatek wynosi 0 zł. Taka sytuacja może zaistnieć, gdy:

1) uzyskali oni dochód opodatkowany według skali podatkowej niepowodujący obowiązku zapłaty podatku, tj. niższy niż 3.091 zł, co skutkuje tym, że w ogóle nie dokonali odliczenia od podatku dochodowego z tytułu ulgi prorodzinnej,

2) ich dochody były opodatkowane, jednak inne odliczenia (np. z tytułu składek zdrowotnych) "wyczerpały" podatek, w wyniku czego nie odliczyli oni od podatku ani złotówki przysługującej ulgi,

3) ponieśli straty ze źródeł, z których przychody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, w związku z czym ich podatek w zeznaniu wynosi 0 zł.

Z pisma resortu finansów z dnia 3 lutego 2015 r., stanowiącego odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wynika, że w przypadkach przywołanych w punkcie 1 i 2 podatnik może otrzymać niewykorzystaną kwotę ulgi za dany rok podatkowy, do wysokości określonej w art. 27f ust. 9 i 10 ustawy o pdof, czyli łącznej kwoty opłaconych i wskazanych w tych przepisach składek ubezpieczeniowych. Natomiast w stosunku do przypadku opisanego w punkcie 3 resort wskazał, że podatnik może otrzymać taki zwrot, o ile w roku podatkowym, za który ją rozlicza, uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Takim podatnikiem będzie m.in. przedsiębiorca korzystający z opodatkowania według skali podatkowej, u którego koszty podatkowe ponoszone w prowadzonej w 2017 r. działalności gospodarczej przekroczyły kwotę przychodów uzyskanych w tym samym okresie z tego źródła przychodów.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60