PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od podatku  »   Kwota odliczenia ulgi prorodzinnej u rozwiedzionego rodzica po uzyskaniu przez ...
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kwota odliczenia ulgi prorodzinnej u rozwiedzionego rodzica po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności

Przegląd Podatku Dochodowego

Od kilku lat jestem osobą rozwiedzioną i sama wychowuję dziecko. Ponieważ były mąż nie utrzymuje kontaktów z naszym dzieckiem (opłaca jedynie alimenty), dotychczas odliczałam w zeznaniu podatkowym pełną kwotę ulgi prorodzinnej. Czy to uprawnienie będzie mi nadal przysługiwało, gdy dziecko uzyska pełnoletność?

Uzyskanie pełnoletności przez dziecko może, ale nie musi, wpłynąć na kwotę ulgi prorodzinnej odliczanej przez rozwiedzioną podatniczkę.

Zasadniczo ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie i dotyczy łącznie obojga rodziców, którzy mogą dokonać odliczenia ustalonej kwoty ulgi w częściach równych lub w proporcji przez siebie ustalonej. Jednak aby uzyskać prawo do odliczenia, każdy z rodziców indywidualnie musi spełnić m.in. wymóg dotyczący wykonywania w roku podatkowym władzy rodzicielskiej wobec małoletniego dziecka. Tak wynika z art. 27f ust. 1 i 4 updof.

Zagadnienie dotyczące tego, co należy rozumieć przez wykonywanie władzy rodzicielskiej, zostało wyjaśnione w drodze wykładni sądowej (por. wyrok NSA z 27 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2360/15). Zgodnie z ukształtowanym stanowiskiem przyjmuje się, że chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków dotyczących zaspokojenia potrzeb fizycznych i duchowych (mieszkania, wyżywienia, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, wychowania, wypoczynku, potrzeb kulturalnych, sportowych, religijnych itp.), dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój.

Odnosząc te wyjaśnienia do sytuacji opisanej w pytaniu, skoro były mąż podatniczki nie utrzymywał kontaktów z ich małoletnim dzieckiem, a tylko płacił alimenty, należy uznać, że władzę rodzicielską wobec dziecka wykonywała wyłącznie podatniczka, sprawując nad nim stałą pieczę i zaspokajając jego potrzeby. Tym samym w zeznaniu podatkowym za każdy rok, w którym wystąpiła taka sytuacja, miała ona prawo odliczać całą kwotę ulgi prorodzinnej ustalonej na to dziecko (przy zastrzeżeniu, że spełniała również inne przesłanki warunkujące jej stosowanie).

Wymaga jednak podkreślenia, że w myśl art. 27f ust. 6 updof, z odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej mogą korzystać również rodzice dzieci pełnoletnich, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 updof, czyli m.in. dzieci do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały one dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof, z wyjątkiem renty rodzinnej. Warunkiem korzystania z tego odliczenia jest utrzymywanie dzieci przez rodziców w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązek alimentacyjny względem dziecka spoczywa na obojgu rodzicach i może być realizowany poprzez zapłatę alimentów albo dostarczanie środków utrzymana poprzez zaspokajanie normalnych bieżących potrzeb w postaci pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w środowisku i w rodzinie, leków itp.

Jeżeli więc po uzyskaniu pełnoletności przez dziecko mąż podatniczki, w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego, nadal będzie płacił alimenty na dziecko, to może nabyć prawo do ulgi podatkowej, co potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 września 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.274.2018.1.BK. W takim przypadku, mając na uwadze, że ulgę na pełnoletnie uczące się dziecko rodzice stosują na zasadach obowiązujących przy rozliczaniu ulgi na dzieci małoletnie, zastosowanie znajdzie art. 27f ust. 4 updof. Oznacza to, że podatniczka i jej były mąż będą musieli podzielić między siebie kwotę ulgi na ich wspólne dziecko. Natomiast brak porozumienia co do proporcji, w jakiej będą odliczać tę ulgę, będzie miał ten skutek, że każdy z nich będzie mógł odliczyć nie więcej niż połowę tej kwoty.

Na koniec celem uzupełnienia warto dodać, że opłacanie alimentów na pełnoletnie uczące się dziecko, nie stanowi wystarczającej przesłanki nabycia prawa do ulgi prorodzinnej przez byłego męża podatniczki. Aby uzyskać możliwość jej odliczania, musi on również spełnić inne warunki określone w art. 27f updof. Przykładowo jego dochody nie mogą przekraczać limitu z art. 27f ust. 2 pkt 1 updof, ustalonego zgodnie z art. 27f ust. 2a updof, gdy utrzymuje on tylko to jedno dziecko i nie ma innych dzieci na wychowaniu lub utrzymaniu. Gdyby były mąż podatniczki nie spełniał warunków do ulgi albo nie wykazywał podatku, od którego ulgę mógłby odliczyć, wówczas podatniczka nadal mogłaby odliczać pełną kwotę ulgi ustalonej na pełnoletnie już dziecko (tj. 1.112,04 zł za cały rok podatkowy).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.