Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Opodatkowanie nieruchomości w okresie zawieszenia działalności
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczne zeznanie studenta

Gazeta Podatkowa

Mam 22 lata, jestem studentką. W 2016 r. dorabiałam sobie na umowach zlecenia, z których łącznie mój dochód wyniósł 2.127 zł. Czy w sytuacji, gdy nie przekroczyłam wysokości dochodu wolnego od podatku, muszę złożyć zeznanie roczne za 2016 r.?

Obowiązek rozliczenia się za 2016 r. z fiskusem w zeznaniu rocznym uzależniony jest w przypadku Czytelniczki od sposobu, w jaki opodatkowane były należności z umów zlecenia uzyskane przez nią w tym samym roku.

Przychody uzyskiwane w ramach umowy zlecenia lub o dzieło podlegają zaliczeniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). W przypadku gdy zleceniobiorca jest osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej w pytaniu, może on pobrać od takiej należności zaliczkę na podatek lub też zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli bowiem kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z taką osobą nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof) niepomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. Tego typu przychody nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Natomiast gdy jest ona wyższa, wówczas płatnik pobiera od niej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów (w wysokości 20% przychodu) oraz potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne (o ile dany przychód stanowił podstawę ich wymiaru). Tak obliczona zaliczka pomniejszana jest o składkę zdrowotną pobraną przez płatnika. Należności ze zleceń, od których płatnik pobiera zaliczkę na podatek, podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym wraz z ewentualnymi pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Wobec tego, o ile wynagrodzenia Czytelniczki ze zleceń były opodatkowane ryczałtem, wówczas nie musi ona składać zeznania podatkowego. W przeciwnym wypadku powinna je rozliczyć składając do 2 maja 2017 r. (30 kwietnia 2017 r. przypada w niedzielę) zeznanie PIT-37. Na obowiązek złożenia zeznania w tym drugim przypadku nie ma bowiem wpływu fakt, że łączne dochody Czytelniczki nie przekroczyły w skali roku kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, gdyż złożenie zeznania nie jest uwarunkowane zaistnieniem takich okoliczności. Jednocześnie wówczas odzyska ona pobraną przez płatnika zaliczkę na podatek, z uwagi na to, że płatnik przy jej poborze nie uwzględniał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. To powoduje, że studenci osiągający przychody z tego typu umów, jeżeli suma ich dochodów z tego tytułu nie przekroczy w skali roku kwoty 3.091 zł, składając zeznanie otrzymują zwrot całej pobranej w trakcie roku zaliczki.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60