Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Odsetki od pożyczki w PIT-38
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odsetki od pożyczki w PIT-38

Gazeta Podatkowa

Moim jedynym dochodem jest emerytura wypłacana przez ZUS. W 2016 r. z własnych oszczędności udzieliłem znajomemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na okres 10 miesięcy oprocentowanej pożyczki na remont mieszkania w wysokości 10.000 zł. Pożyczka została mi zwrócona w terminie wraz z odsetkami w listopadzie 2016 r. Czy odsetki te podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu rocznym? Jeśli tak, to czy powinienem je rozliczyć w PIT-37 z dochodem z emerytury?

Podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli określone rodzaje przychodów zaliczanych do kategorii uzyskanych z kapitałów pieniężnych, zobowiązani są do rozliczenia ich w zeznaniu PIT-38.

Zasadniczo przychody te ze względu na sposób opodatkowania można podzielić na dwie grupy:

  • przychody (dochody) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ustawy o pdof),
     
  • dochody podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (art. 30b ustawy o pdof).

Generalnie dochody z drugiej z wymienionych grup rozliczane są w rocznym zeznaniu PIT-38. Jednak niektórzy podatnicy w PIT-38 wykazują również zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wymienionych w art. 30a ustawy o pdof, od których płatnik nie pobrał tego podatku. Obowiązek samodzielnego zapłacenia podatku od tego typu przychodów powstaje m.in. w przypadku osiągnięcia przychodu (dochodu) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Odsetki od pożyczek stanowią właśnie przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof.

Jeżeli podatnik osiągający takie przychody (dochody) równolegle nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, jak to ma miejsce w przypadku Czytelnika, musi obowiązkowo wykazywać je w zeznaniu PIT-38. Natomiast gdy osiąga takie przychody i są one opodatkowane według skali podatkowej albo podatkiem liniowym, wówczas zryczałtowany podatek od dochodów, od których płatnik go nie pobrał, ma możliwość wykazania w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

Przykład

Podatnik A uzyskujący wyłącznie dochody z emerytury pożyczył w lutym 2016 r. podatnikowi B będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 10.000 zł. W umowie strony określiły, że podatnik B zwróci pożyczoną kwotę w listopadzie 2016 r. wraz z odsetkami w wysokości 260 zł. Spłata pożyczki i odsetek nastąpiła zgodnie z umową.

W tej sytuacji podatnik A zobowiązany jest sam uregulować 19% zryczałtowany podatek dochodowy od otrzymanych odsetek (49 zł).

Ponieważ podatnik A, oprócz wskazanych odsetek, osiągnął wyłącznie dochody rozliczane w zeznaniu PIT-37, podatek w wysokości 49 zł powinien wykazać w PIT-38 za 2016 r.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60