Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Kto i jak może zawiesić działalność firmy?
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nadpłata składek ubezpieczeniowych w rocznym rozliczeniu

Gazeta Podatkowa

Od wielu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (skala podatkowa). W 2016 r. otrzymałem zwrot składek ubezpieczeniowych nadpłaconych za lata 2014 i 2015. Składki te odliczałem odpowiednio od dochodu (składki społeczne) i od podatku (składki zdrowotne). Czy w tej sytuacji powinienem dokonać korekty zeznań za lata, których składki dotyczą, czy też uwzględnić je w zeznaniu za 2016 r.?

Czytelnik nie ma obowiązku sporządzenia korekt zeznań za lata, których dotyczyły nadpłacone składki. Otrzymany zwrot powinien uwzględnić w zeznaniu rocznym za okres, w którym go otrzymał, czyli za 2016 r.

Podatnicy, odliczający składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne odpowiednio od dochodu i podatku, w przypadku zwrotu tych składek powinni zastosować się do uregulowań zawartych w art. 45 ust. 3a ustawy o pdof. Zgodnie z nim, w sytuacji gdy podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń m.in. od dochodu i podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z przywołanego przepisu wynika, że sposób rozliczenia zwróconych składek jest uzależniony od ich rodzaju. Składki na ubezpieczenia społeczne, uprzednio odliczone od dochodu, podatnik powinien bowiem doliczyć do dochodu w zeznaniu za rok otrzymania, natomiast nadpłacone i zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczone od podatku, powinien dodać do obliczonego podatku również w zeznaniu za rok, w którym zostały zwrócone.


W efekcie w sytuacji opisanej w pytaniu zwróconą kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, uprzednio odliczoną od dochodu za lata 2014-2015, Czytelnik musi doliczyć do dochodu w zeznaniu PIT-36 za 2016 r. Z kolei podatek wykazany w zeznaniu rocznym składanym za rok 2016 powinien powiększyć o wartość nadpłaconych i zwróconych składek zdrowotnych uprzednio odliczonych w latach 2014-2015 (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru).

 

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60