Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Korekta PIT-39 za lata poprzednie
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korekta PIT-39 za lata poprzednie

Gazeta Podatkowa

W 2014 r. sprzedałem mieszkanie odziedziczone w 2012 r. w spadku po rodzicach. Za 2014 r. złożyłem zeznanie PIT-39, wykazując w nim przychód ze sprzedaży i skorzystałem ze zwolnienia od podatku deklarując, że przeznaczę go w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. Tak się jednak złożyło, że budowę własnego domu, na który zamierzam przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży mieszkania po rodzicach, rozpocznę dopiero wiosną 2017 r. Czy w związku z tym, że nie dotrzymałam terminu ich wydania zadeklarowanego w PIT-39 złożonym za 2014 r., powinienem złożyć korektę tego zeznania podatkowego i wykazać w niej podatek do zapłaty? Jeśli tak, to w jakim terminie powinienem dokonać tej wpłaty?

Podatnicy będący osobami fizycznymi zasadniczo zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o pdof w wysokości 19% podstawy jego obliczenia. Jeżeli jednak uzyskany z tego tytułu przychód wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe (określone szczegółowo w art. 21 ust. 25 ustawy o pdof) w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, wówczas istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku.

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym miało miejsce odpłatne zbycie nieruchomości, podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie na formularzu PIT-39 i rozliczyć w nim dochód uzyskany w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wskazanych na wstępie. Jeżeli w jego przypadku ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, w zeznaniu tym wykazuje dochód korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przywołanego przepisu. W innej sytuacji od dochodu tego oblicza należny podatek dochodowy.


Co równie ważne, rozliczenia w zeznaniu dochodu wolnego od podatku dokonują nie tylko podatnicy, którzy już w roku uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowali go na cele mieszkaniowe, ale również ci, którzy dopiero zamierzają go wydatkować w przepisowym okresie 2 lat. W przypadku niedotrzymania tego terminu podatnik zobowiązany jest do dokonania korekty PIT-39 oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki te nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku (za 2014 r. termin płatności podatku przypadał 30 kwietnia 2015 r.), do dnia zapłaty podatku włącznie.

Wskazane jest zatem, aby z uwagi na konieczność zapłaty odsetek Czytelnik jak najszybciej złożył korektę zeznania PIT-39 za 2014 r.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60