Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Sprzedaż mieszkania w zeznaniu rocznym
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż mieszkania w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa

W 2015 r. nabyłem w drodze darowizny mieszkanie, tzw. kawalerkę. W sierpniu 2016 r. sprzedałem ją, ale nie będę korzystał ze zwolnienia od podatku (posiadam już dom jednorodzinny po dziadkach i nie zamierzam kupować innego). Jak w tej sytuacji rozliczyć w zeznaniu transakcję sprzedaży kawalerki?

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, i to zarówno stanowiącego przedmiot odrębnej własności, jak spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu, jest w podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu w ściśle określonym przypadku. Źródło to stanowi jedynie wówczas, gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i gdy została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof). Stąd u Czytelnika sprzedaż mieszkania wskazanego w pytaniu będzie źródłem podatkowego przychodu.

Rozliczenia transakcji tej sprzedaży, która miała miejsce w 2016 r., Czytelnik powinien dokonać po zakończeniu roku w rocznym zeznaniu składanym na formularzu PIT-39. Co ważne, w zeznaniu tym generalnie wykazaniu podlega nie tylko przychód uzyskany ze sprzedaży, ale również koszty jego uzyskania i dokonane odpisy amortyzacyjne. Podstawą opodatkowania jest bowiem dochód uzyskany z tytułu takiego zbycia, rozumiany jako różnica pomiędzy:

  • przychodem z odpłatnego zbycia określonym zgodnie z art. 19 ustawy o pdof, a
     
  • kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o pdof,

powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Wysokość przychodu ze sprzedaży mieszkania wykazywana w PIT-39 wyznacza jego wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizja pośrednika, koszty ogłoszeń prasowych, opłata notarialna).

Jeżeli zbywany lokal został nabyty, tak jak ma to miejsce w pytaniu, w sposób nieodpłatny, wówczas kosztami uzyskania przychodów podlegającymi wykazaniu w PIT-39 są jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły jego wartość, a dokonane zostały w czasie ich posiadania. Oprócz tego stanowi je również kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy o pdof). Odpisy amortyzacyjne uwzględnia się w PIT-39 tylko wówczas, gdy sprzedawane mieszkanie było wcześniej amortyzowane (np. w ramach prywatnego najmu).

Od podstawy opodatkowania wyliczonej we wskazany sposób nalicza się podatek w wysokości 19%. Nie ustala się go jednak wówczas, gdy do dochodu ze sprzedaży mieszkania ma zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, co - jak wskazał sam Czytelnik - w jego przypadku nie wystąpi.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60