Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Ryczałt od prywatnego najmu i składki zdrowotne z działalności w ...
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ryczałt od prywatnego najmu i składki zdrowotne z działalności w PIT 2016

Gazeta Podatkowa

Głównym źródłem mojego utrzymania są przychody z najmu willi odziedziczonej po dziadkach, które opodatkowuję ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto w działalności gospodarczej korzystam z karty podatkowej. Z uwagi na niewielkie rozmiary firmy, w 2016 r. składki zdrowotne zapłacone przeze mnie z tytułu prowadzenia działalności przewyższyły podatek płacony z tego tytułu. Czy składki zdrowotne nieodliczone od karty podatkowej w PIT-16A mogę odjąć od podatku z najmu w PIT-28?

TAK. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej podatnik ma prawo obniżyć o kwotę składki zdrowotnej opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i nieodliczonej od podatku dochodowego (art. 31 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym… - Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). Kwota tego odliczenia nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

W przypadku gdy wysokość karty podatkowej nie pozwala podatnikowi na obniżenie tego podatku o pełną wysokość składek podlegających odliczeniu, nie oznacza to, że pozostała ich część przepada. Jeżeli podatnik, oprócz przychodów opodatkowanych kartą podatkową, osiąga również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej lub przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, może wyliczony od nich w zeznaniu rocznym podatek pomniejszyć o zapłacone składki zdrowotne nieodliczone od karty podatkowej (do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru).

Warunkiem zastosowania przedmiotowego obniżenia podatku jest opłacenie składek w danym roku podatkowym oraz właściwe udokumentowanie. Nieistotne jest tu natomiast, jakiego źródła przychodów zapłacone składki dotyczą. Ważne jest, aby nie zostały odliczone podwójnie, np. raz od karty podatkowej, a raz od ryczałtu ewidencjonowanego.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60