PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Dochody zagraniczne  »   Składki na ubezpieczenia opłacane do ZUS od dochodu uzyskanego za granicą w Polsce ...
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki na ubezpieczenia opłacane do ZUS od dochodu uzyskanego za granicą w Polsce zwolnionego od PIT

Przegląd Podatku Dochodowego

W 2018 r. otrzymywałem zasiłek chorobowy oraz uzyskałem dochody z pracy we Francji, gdzie byłem oddelegowany przez agencję pracy. Podatek od wynagrodzenia był płacony za granicą, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzano w Polsce do ZUS. Zeznanie podatkowe za 2018 r. zamierzam złożyć wspólnie z żoną. Czy będę mógł odliczyć składki na te ubezpieczenia, skoro dochody z pracy we Francji są w Polsce zwolnione od opodatkowania?

Mimo że dochody z pracy we Francji są w Polsce zwolnione od podatku dochodowego, podatnik w zeznaniu podatkowym składanym wspólnie z żoną, może odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od tych dochodów do ZUS.

1. Rozliczanie dochodów zagranicznych z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją

Podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce mogą osiągać dochody za granicą i tam opłacać podatek dochodowy. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku opodatkowania dochodów zagranicznych również w Polsce. Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają bowiem obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 updof.

Oznacza to, że dochody uzyskane za granicą, nawet jeżeli tam podlegały opodatkowaniu, rozlicza się w naszym kraju. Aby jednak nie doszło do podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych (raz - za granicą w kraju osiągania dochodów, a drugi raz - w Polsce), konieczne jest zastosowanie jednej z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania, tj. metody wyłączenia z progresją lub odliczenia proporcjonalnego.

Zwróć uwagę!

Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym polski rezydent uzyskał dochód.

O tym, która z metod unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie w konkretniej sytuacji, decydują postanowienia zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przepis art. 23 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5) przewiduje metodę wyłączenia z progresją dla przychodów z pracy najemnej.

W przypadku tej metody sposób obliczania podatku określa art. 27 ust. 8 updof. W świetle tego przepisu, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce i oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof,

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zwróć uwagę!

W metodzie wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zagraniczne dochody uwzględnia się do ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

W analizowanym przypadku podatnik uzyskał w Polsce w 2018 r. dochody z tytułu zasiłku chorobowego. Tym samym musi złożyć zeznanie podatkowe i wykazać w nim oprócz zasiłku również dochody z pracy we Francji - w celu ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od zasiłku. Nie ma przy tym przeszkód, by zeznanie to złożył wspólnie z małżonką. Wiąże się z tym ustalenie podatku należnego za 2018 r. na imię obojga małżonków na preferencyjnych zasadach, tj. w podwójnej wysokości podatku obliczonego według skali podatkowej od połowy ich łącznych dochodów. Z tego uprawnienia małżonkowie mogą skorzystać, o ile spełniają przesłanki do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania określone w art. 6 updof.


2. Zasady odliczania składek ZUS

Rozliczając łącznie dochody we wspólnym zeznaniu podatkowym, małżonkowie mogą korzystać z przysługujących im indywidualnie ulg podatkowych, w tym z odliczenia od:

 • dochodu - składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.) oraz
   
 • podatku - składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).
Wskazniki i stawki Kwoty odliczeń od dochodu i podatku
dostępne są w serwisie  www.wskazniki.gofin.pl

Należy wiedzieć, że ustalając podstawę opodatkowania, podatnicy mogą obniżyć swój dochód o składki na ubezpieczenia społeczne opłacane do ZUS, które m.in. zostały potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu (art. 26 ust. 1 pkt 2 updof). Z kolei składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się na zasadach określonych w art. 27b updof. Z jego uregulowań wynika, że podatek (obliczony na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30c updof) w pierwszej kolejności obniża się m.in. o pobrane w roku podatkowym przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zwróć uwagę!

Podatnik, któremu płatnik potrącił składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, może je odliczyć w zeznaniu podatkowym, nawet jeśli faktycznie nie zostały one wpłacone do ZUS.

W odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne obowiązują pewne ograniczenia dotyczące ich odliczenia odpowiednio od dochodu oraz podatku. W kontekście problemu podniesionego w pytaniu na uwagę zasługuje w szczególności, że odliczenie nie dotyczy takich składek, których podstawę wymiaru stanowi:

 • dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT,
   
 • dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z literalnego brzmienia przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 1 updof wynika, że ustawodawca wyłączył z możliwości odliczenia od dochodu składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT, a nie na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sytuacji podatnika oznacza to, że składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne potrącone przez płatnika ze środków podatnika od dochodów z pracy we Francji, które są w Polsce zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, może on odliczyć (odpowiednio od dochodu/podatku) w zeznaniu podatkowym.

Na koniec, uwzględniając okoliczność, że podatnik za 2018 r. zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z dochodami małżonki, warto przypomnieć, że ulgi odliczane:

 • od dochodu (np. składki na własne ubezpieczenia społeczne) każdy z małżonków może odliczyć wyłącznie od dochodu uzyskanego przez siebie (w zakresie w jakim nabył prawo do danej ulgi); kwoty nieodliczone z uwagi na brak dochodu podatnika nie podlegają odliczeniu od dochodu współmałżonka,
   
 • od podatku (np. składki na własne ubezpieczenie zdrowotne) podlegają odliczeniu od podatku ustalonego na imię obojga małżonków - niezależnie od tego, który z nich nabył do nich prawo.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.