Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Koszty uzyskania przychodów przy dojazdach do pracy prywatnym ...
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty uzyskania przychodów przy dojazdach do pracy prywatnym samochodem

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Ewelina Piotrowska

Przez cały 2017 r. pracowałam w zakładzie pracy oddalonym od miejscowości, w której zamieszkuję, o około 40 km. Dojeżdżałam do pracy własnym samochodem ponosząc przy tym wydatki na zakup paliwa. Na podstawie faktur ich wartość wynosi 6.460 zł. Czy w zeznaniu za 2017 r. mogę wykazać w kosztach uzyskania przychodów ze stosunku pracy wartość zakupu paliwa w kwocie 6.460 zł, czy koszty wynikające z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy w wysokości 1.668,72 zł?

Czytelniczka nie ma prawa rozliczenia w zeznaniu podatkowym za 2017 r. w kosztach uzyskania przychodów ze stosunku pracy kosztów zakupu paliwa zużytego na dojazd do zakładu pracy prywatnym samochodem.

W przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wynoszą miesięcznie 139,06 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.668,72 zł (art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof).

Wprawdzie na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o pdof istnieje możliwość rozliczenia w zeznaniu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości wydatków faktycznie poniesionych na dojazd do pracy, ale przepis ten nie ma zastosowania w przedstawionej sytuacji. Wynika z niego bowiem, że jeśli zryczałtowane koszty pracownicze, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof, są niższe od wydatków rzeczywiście poniesionych przez pracownika na dojazdy do zakładu lub zakładów pracy, to może on w rocznym rozliczeniu podatku uwzględnić wydatki faktycznie poniesione na te dojazdy. Przepis ten zastrzega jednak, że dotyczy to wydatków na dojazdy do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Tym samym nie można go zastosować w analizowanym przypadku.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60