Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Rozliczanie w zeznaniu dochodu ze sprzedaży akcji
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie w zeznaniu dochodu ze sprzedaży akcji

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Ewelina Piotrowska

Uzyskałem dochody z emerytury i stosunku pracy, które rozliczę w PIT-37 za 2017 r. Ponadto w grudniu 2017 r. z zyskiem sprzedałem akcje, które nabyłem na giełdzie w styczniu 2017 r. W związku z tym otrzymałem z biura maklerskiego PIT-8C. W jaki sposób obliczyć podatek od tej transakcji? W jakim zeznaniu powinienem się rozliczyć z tego tytułu?

Przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskane przez Czytelnika należy rozliczyć odrębnie od przychodów ze stosunku pracy i emerytury. Dla ustalenia dochodu z takiej transakcji oraz sposobu jego opodatkowania mają bowiem zastosowanie zasady określone w art. 30b ustawy o pdof. W myśl tego przepisu od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy o pdof). Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów. Rozliczenia dochodów uzyskanych w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik dokonuje na podstawie otrzymanej od podmiotu wypłacającego dochody z kapitałów pieniężnych informacji PIT-8C. Jeśli w związku z tą transakcją podatnik poniósł wydatki, które nie zostały uwzględnione w PIT-8C, może o ich wartość powiększyć koszty uzyskania przychodów.

Kwotę uzyskanego dochodu (bądź poniesionej straty) na sprzedaży akcji podatnik ma obowiązek wykazać w zeznaniu PIT-38, które powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (za 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.). W tym też terminie podatnik jest zobowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o pdof).

Przykład

Podatnik w styczniu 2017 r. zakupił na giełdzie 100 akcji po 80 zł. Od zrealizowanego zlecenia biuro maklerskie pobrało prowizję w kwocie 24 zł. W grudniu 2017 r. podatnik sprzedał zakupione akcje po 96 zł. Za zrealizowaną transakcję sprzedaży biuro pobrało prowizję w kwocie 29 zł. Ponadto opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego wyniosła 50 zł. Podatnik w 2017 r. uzyskał przychód ze sprzedaży akcji w kwocie 9.600 zł. Koszty uzyskania przychodu z tytułu tej transakcji wyniosły 8.103 zł [8.000 zł (koszt zakupu akcji) + 24 zł (prowizja od transakcji kupna akcji) + 29 zł (prowizja od transakcji sprzedaży akcji) + 50 zł (opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego). Dochód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży akcji w 2017 r. wyniósł 1.497 zł, a podatek po zaokrągleniu 284 zł.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60