Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Rozliczenie dochodu ze sprzedaży mieszkania
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie dochodu ze sprzedaży mieszkania

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Ewelina Piotrowska

W lutym 2013 r. nabyłem na własność mieszkanie, które w kwietniu 2017 r. z zyskiem sprzedałem. Za część środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w lipcu 2017 r. zakupiłem działkę pod budowę domu. W jaki sposób ustalić dochód do opodatkowania ze sprzedaży mieszkania, który powinienem wykazać w zeznaniu PIT-39?

Sprzedaż nieruchomości (np. mieszkania) przez osobę fizyczną generuje przychód podatkowy, gdy odpłatne zbycie nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jest dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Tak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o pdof. Zatem u Czytelnika w 2017 r. powstał przychód ze sprzedaży mieszkania. W związku z tym w terminie do 30 kwietnia 2018 r. powinien złożyć zeznanie PIT-39. Czytelnik wykaże w nim dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia (art. 19 ustawy o pdof) a kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o pdof), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanej nieruchomości (o ile była amortyzowana, np. w ramach prywatnego najmu).

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegający wykazaniu w PIT-39 wyznacza wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Z kolei gdy sprzedana nieruchomość była nabyta odpłatnie, kosztami uzyskania przychodów są udokumentowane i zwaloryzowane koszty nabycia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poniesione w czasie jej posiadania. W PIT-39 podatnik wykazuje odpisy amortyzacyjne, tylko gdy sprzedawana nieruchomość była amortyzowana (np. w ramach prywatnego najmu).

Wyliczona we wskazany sposób kwota dochodu zasadniczo stanowi podstawę obliczenia podatku (art. 30e ust. 2 ustawy o pdof). Jednak w opisanym przypadku część dochodu ze sprzedaży mieszkania może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof. Stosownie do tego przepisu wolny od podatku jest dochód z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Uzyskany przychód należy jednak wydatkować na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o pdof, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, kiedy nastąpiło odpłatne zbycie. Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ustawy o pdof).

Przykład

Pan Jan w kwietniu 2017 r. za kwotę 270.000 zł sprzedał mieszkanie, które kupił w lutym 2013 r. Koszty uzyskania przychodu z tytułu tej sprzedaży wyniosły 229.000 zł. W efekcie dochód ze sprzedaży mieszkania wyniósł 41.000 zł (tj. 270.000 zł - 229.000 zł). W lipcu 2017 r. pan Jan z przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania zakupił grunt pod budowę budynku mieszkalnego za kwotę 45.000 zł. Zatem dochód zwolniony z opodatkowania wyniesie 6.833,33 zł, co wynika z następującego wyliczenia: (41.000 zł × 45.000 zł) : 270.000 zł.

Pan Jan ma obowiązek opodatkować pozostałą część dochodu w kwocie 34.166,67 zł (41.000 zł - 6.833,33 zł). Podatek do zapłaty obliczony według 19% stawki po zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie 6.492 zł (34.167 zł × 19%).

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60