Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Umorzone zobowiązanie w zeznaniu rocznym
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umorzone zobowiązanie w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Agata Cieśla

W 2016 r. byłam zatrudniona na umowę o pracę, a w 2017 r. uzyskiwałam wyłącznie dochody z umów zlecenia - nie mogłam podjąć stałego zatrudnienia, bo mój 10-letni syn ciężko chorował. Z uwagi na trudną sytuację finansową wnioskowałam w 2017 r. do byłego pracodawcy o umorzenie mi pozostałej do spłaty, a udzielonej w 2015 r. pożyczki. Pracodawca w kwietniu 2017 r. dokonał jej umorzenia, jednak 26 stycznia 2018 r. otrzymałam od niego PIT-8C, w którym została ujęta kwota umorzonej pożyczki. Czy mam obowiązek rozliczyć ją w zeznaniu?

TAK. Gdy dochodzi do umorzenia pożyczki udzielonej przez pracodawcę pracownikowi, wówczas kwota umorzenia, jako nieodpłatne świadczenie otrzymane od pracodawcy, jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Przychód z tego tytułu powstaje w dacie umorzenia pożyczki i podlega opodatkowaniu.

Gdy jednak na dzień umorzenia pożyczki podatnik-pożyczkobiorca nie jest już pracownikiem pożyczkodawcy, wartość umorzonej pożyczki należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o pdof). Wówczas były pracodawca nie pełni funkcji płatnika i w konsekwencji od wartości umorzonej pożyczki nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy. Jednak w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym pożyczka została umorzona, były pracodawca powinien sporządzić i przekazać podatnikowi informację na druku PIT-8C (art. 42a ustawy o pdof), w której wykazał wartość umorzenia.

Natomiast Czytelniczka, której były pracodawca umorzył pozostałą do spłaty pożyczkę, ma obowiązek wykazać uzyskany z tego tytułu przychód w rocznym zeznaniu podatkowym i opodatkować wartość umorzenia wraz z pozostałymi uzyskanymi w tym samym roku dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60