Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Roczne koszty przy zatrudnieniu na dwie umowy w jednej ...
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczne koszty przy zatrudnieniu na dwie umowy w jednej firmie

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Agata Cieśla

W 2017 r. byłam zatrudniona w domu kultury na podstawie dwóch umów - na 3/5 etatu jako instruktor rytmiki i na 1/3 etatu jako pracownik administracyjny. Łącznie koszty pracownicze zastosowane przy obliczaniu zaliczek od moich dochodów wyniosły za cały rok 2.558,75 zł (przysługują mi tzw. koszty podstawowe). Do jakiej wysokości mam obowiązek w PIT-37 ograniczyć koszty: do 1.335 zł czy 2.002,05 zł?

W zeznaniu PIT-37 za 2017 r. Czytelniczka powinna ograniczyć tzw. ryczałtowe koszty pracownicze do kwoty 2.002,05 zł. To ograniczenie obowiązuje tzw. wieloetatowców niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w kilku zakładach, czy też z jednym pracodawcą zawarli więcej niż jedną umowę o pracę.

Obliczając i pobierając w 2017 r. zaliczkę na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy, w sytuacji gdy zakład pracy i miejsce zamieszkania Czytelniczki znajdują się w tej samej miejscowości, w stosunku do wynagrodzenia z każdej zawartej z nią umowy o pracę pracodawca jako płatnik miał obowiązek stosować miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł. Jednak w rocznym rozliczeniu nie ma ona prawa do wykazania pełnej wysokości zastosowanych przez płatnika kosztów, które wynikać będą z informacji PIT-11. Ustawodawca w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof wprowadził bowiem ograniczenia w tym zakresie. Z przepisu tego wynika, że gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, roczna suma kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 2.002,05 zł. To właśnie ograniczenie dotyczy przypadku opisanego przez Czytelniczkę.

Przykład

Pani Klara w 2017 r. była zatrudniona równocześnie na podstawie dwóch umów o pracę w jednym zakładzie pracy. Na podstawie jednej pracowała od stycznia do grudnia, a na podstawie drugiej od lutego do grudnia. W trakcie roku pracodawca obliczając zaliczkę na podatek od dochodu z pierwszej umowy uwzględnił koszty uzyskania przychodu w kwocie 1.335 zł (tj. 12 × 111,25 zł), natomiast z drugiej - 1.223,75 zł (tj. 11 × 111,25 zł).

W sporządzonej dla pracownicy informacji PIT-11 za 2017 r. pracodawca z tytułu stosunku pracy wykaże łącznie następujące kwoty:

- przychód  74.320,00 zł,
- koszty  2.558,75 zł,
- dochód  71.761,25 zł.

Biorąc pod uwagę dane z PIT-11 oraz uwzględniając ograniczenia kosztów wynikające z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof, pani Klara sporządzając PIT-37 za 2017 r. wykaże w nim:

- przychód  74.320,00 zł,
- koszty  2.002,05 zł,
- dochód  72.317,95 zł.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60