Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Prawo do rozliczenia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do rozliczenia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Ewelina Piotrowska

Od stycznia do końca czerwca 2017 r. mieszkałem w tej samej miejscowości, w której pracowałem. W lipcu 2017 r. przeprowadziłem się i od tego czasu mieszkam w innej miejscowości niż miejscowość, w której pracuję. Nie poinformowałem jednak o tym fakcie pracodawcy. W związku z tym w PIT-11 za 2017 r. uwzględniono mi koszty uzyskania przychodów w kwocie 1.335 zł. Czy w zeznaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym mam prawo pomniejszyć przychody z pracy o koszty uzyskania przychodów w wysokości 1.668,72 zł?

Warunkiem zastosowania pracownikowi podstawowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie jest uzyskanie przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy. Nie jest w takim przypadku wymagane składanie pracodawcy jakiegokolwiek oświadczenia w tej kwestii. Natomiast pracodawca pomniejsza przychody ze stosunku pracy pracownika o koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości (139,06 zł miesięcznie), jeżeli otrzymał od pracownika oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Nie dysponując w trakcie roku podatkowego takim oświadczeniem pracodawca nie zastosuje pracownikowi miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł. Pracownik nie utraci jednak prawa uwzględnienia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym.

Z tym że ma prawo je zastosować w podwyższonej wysokości tylko w odniesieniu do miesięcy, w których spełniał łącznie warunki do ich zastosowania, tj. jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymywał dodatku za rozłąkę.

Przykład

Pracownik od stycznia do końca czerwca 2017 r. mieszkał i pracował w tej samej miejscowości. W lipcu 2017 r. zmienił miejsce zamieszkania i spełniał warunki do stosowania kosztów w wysokości 139,06 zł miesięcznie. Nie złożył jednak pracodawcy oświadczenia uprawniającego go do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Pracodawca ustalając zaliczki na podatek stosował miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł, a w PIT-11 za 2017 r. wykazał je w wysokości 1.335 zł.

Pracownik składając zeznanie roczne może pomniejszyć przychody z pracy o koszty uzyskania przychodów w łącznej wysokości 1.501,86 zł, co wynika z tego, że za okres od stycznia do czerwca 2017 r. przysługiwały mu koszty w kwocie 667,50 zł (111,25 zł × 6 m-cy), a za okres od lipca do grudnia 2017 r. w wysokości 834,36 zł (139,06 zł × 6 m-cy).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60