Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Renata Kościuszko

W 2017 r. świadczyłem usługi na podstawie kilku kontraktów menedżerskich. Każdy z płatników, pobierając zaliczkę na podatek od przysługującego mi wynagrodzenia, stosował koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 zł miesięcznie. Wysokość kosztów zastosowanych mi w tym roku wyniosła łącznie 4.005 zł. Czy sporządzając zeznanie za 2017 r., koszty te powinienem ograniczyć do kwoty 2.002,05 zł?

Wynagrodzenie menedżera, od którego płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że przychody z kontraktu menedżerskiego pomniejsza się m.in. o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o pdof. Do menedżerów ma zastosowanie punkt 5 tego przepisu, który z kolei wskazuje, że wysokość kosztów uzyskania przychodów u tej grupy podatników wyznacza art. 22 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pdof. Tym samym menedżerowi przysługują koszty wynoszące:

  • 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, gdy uzyskuje on przychody z tytułu jednego kontraktu menedżerskiego,
     
  • łącznie nie więcej niż 2.002,05 zł za rok podatkowy, gdy podatnik przychody z kontraktu menedżerskiego uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku kontraktów.

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy menedżer uzyskiwał tego samego rodzaju przychody od kilku podmiotów, a zastosowane u niego z tytułu tych przychodów koszty ich uzyskania przekroczyły łącznie roczny limit. Czytelnik musi więc w zeznaniu rocznym ograniczyć kwotę kosztów do 2.002,05 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60