Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Sprzedaż towaru po likwidacji działalności gospodarczej przez ryczałtowca
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż towaru po likwidacji działalności gospodarczej przez ryczałtowca

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Renata Kościuszko

Do końca 2016 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Towary handlowe uwzględnione w wykazie składników majątku sporządzonym na dzień likwidacji tej działalności sprzedałem w 2017 r. Czy za 2017 r. powinienem sporządzić zeznanie PIT-28, w którym należy wykazać przychód z tej sprzedaży?

Przedsiębiorca opłacający z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, na dzień likwidacji tej działalności musi sporządzić wykaz pozostałych na ten dzień składników majątku. Tak wskazuje art. 20 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.).

W sytuacji gdy przychody z działalności gospodarczej w okresie jej prowadzenia opodatkowane były ryczałtem, to osiągnięty po zakończeniu tej działalności przychód ze sprzedaży towarów ujętych we wspomnianym wykazie również będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem. Wskazuje na to art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, z którego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienione w art. 14 ustawy o pdof. Wśród tych przychodów w art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o pdof wymienione są przychody osiągnięte ze sprzedaży towarów pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Trzeba przy tym pamiętać, że opodatkowanie to będzie miało miejsce, o ile sprzedaż tych towarów nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania likwidacji działalności gospodarczej do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o pdof).

Sprzedając towary ujęte w wykazie składników majątku podatnik, który opodatkowany był ryczałtem, zobowiązany jest do zapłacenia należnego podatku według takiej stawki, jaką stosował przed likwidacją działalności gospodarczej. Z działalności usługowej w zakresie handlu jest to 3% przychodu. Kwota ryczałtu podlega wpłacie do urzędu skarbowego do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży (gdyby sprzedaż miała miejsce w grudniu, ryczałt należałoby zapłacić w terminie złożenia zeznania, tj. do 31 stycznia roku następnego). Z kolei przychód uzyskany z takiej sprzedaży należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeżeli więc podatnik w 2016 r. zlikwidował działalność gospodarczą, a w 2017 r. sprzedał towary ujęte w wykazie sporządzanym na dzień likwidacji tej działalności, to obowiązany był w odpowiednim terminie zapłacić od uzyskanego przychodu ryczałt według 3% stawki. Przychód z tytułu tej sprzedaży powinien natomiast wykazać w zeznaniu PIT-28 sporządzonym za 2017 r., które należy przekazać do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2018 r.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60