Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Dochody zagraniczne  »   Wysokość zagranicznych dochodów do wykazania w PIT
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wysokość zagranicznych dochodów do wykazania w PIT

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Agata Cieśla

W 2017 r. przez 3 miesiące byłam zatrudniona w Holandii na podstawie umowy o pracę. Poza otrzymanym tam wynagrodzeniem nie miałam w 2017 r. żadnych innych dochodów - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wiem, że muszę się rozliczyć z tych dochodów w Polsce, bo tu mam stałe miejsce zamieszkania. Według jakiego kursu mam przeliczyć przychody uzyskane w euro na polskie złote do wykazania w zeznaniu rocznym? Czy to prawda, że do opodatkowania mogę je w jakiś sposób obniżyć?

W stosunku do dochodów z pracy najemnej uzyskanych w 2017 r. w Holandii ma zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania, nazywana metodą proporcjonalnego odliczenia. W tej metodzie dochody uzyskane za granicą łączy się z dochodami uzyskanymi w kraju i od łącznej sumy tych dochodów oblicza się podatek dochodowy według obowiązujących w Polsce przepisów. Od tak wyznaczonego podatku odlicza się następnie kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Jednak nie cała wartość zarobków z pracy uzyskana za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce. W art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dla części takich przychodów. Z przywołanego przepisu wynika, że kwota tego zwolnienia odpowiada wysokości 30% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Po uwzględnieniu zwolnienia przeliczenia podlegającego opodatkowaniu przychodu na złote dokonuje się według kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przykład

Pani Danuta pracowała w Holandii od 1 maja do 31 lipca 2017 r. Jej przychody z umowy o pracę wyniosły po 1.350 euro miesięcznie (ogółem 4.050 euro), a wypłaty miały miejsce: 31 maja, 30 czerwca i 31 lipca 2017 r. Dieta za dobę podróży w Holandii w 2017 r. wynosiła 50 euro.

Obliczenie przychodu z pracy za granicą podlegającego opodatkowaniu przedstawia się następująco:

1) kwota przychodu uzyskana w 2017 r. za granicą po uwzględnieniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof wyniosła:
  - w maju 2017 r. 
(1.350 euro - 50 euro × 31 dni × 30%),
885 euro
  - w czerwcu 2017 r. 
(1.350 euro - 50 euro × 30 dni × 30%),
900 euro
  - w lipcu 2017 r. 
(1.350 euro - 50 euro × 31 dni × 30%);
885 euro
2) pani Danuta przychody z pracy w Holandii przeliczyła na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów (kurs średni 1 euro z 30 maja 2017 r. wynosił 4,1739 zł, z 29 czerwca 2017 r. - 4,2412 zł, a 28 lipca 2017 r. - 4,2617 zł);
3) przychody uzyskane przez panią Danutę w poszczególnych miesiącach (z uwzględnieniem zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof) przeliczone na złote wyniosły:
  - otrzymane 31 maja 2017 r. 
(885 euro × 4,1739 zł/euro),
3.693,90 zł
  - otrzymane 30 czerwca 2017 r. 
(900 euro × 4,2412 zł/euro),
3.817,08 zł
  - otrzymane 31 lipca 2017 r. 
(885 euro × 4,2617 zł/euro);
3.771,60 zł
4) ogółem przychód pani Danuty z pracy wykonywanej w Holandii w 2017 r. wyniósł 11.282,58 zł.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60