Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Agata Cieśla

W zeznaniach podatkowych za 2019 r. osoby fizyczne po raz pierwszy będą mogły skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nazywanego popularnie ulgą termomodernizacyjną. Tak jak każda preferencja podatkowa, tak również i ta obwarowana jest koniecznością spełnienia ustawowo określonych kryteriów. Kto i na jakich zasadach może ją zastosować?

Komu i na co przysługuje ulga?

Prawo dokonywania od podstawy obliczenia podatku odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynika z art. 26h ust. 1, art. 30c ust. 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.). Tym samym uprawnione do skorzystania z niej są osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również przychody opodatkowane tzw. ryczałtem ewidencjonowanym. Jednak wskazane osoby są uprawnione do stosowania omawianej ulgi wyłącznie w przypadku, gdy dokonują przewidzianego w przywołanych uregulowaniach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego są właścicielem lub współwłaścicielem. Ponadto objęte ulgą przedsięwzięcie termomodernizacyjne w takim budynku musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wobec powyższego z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą korzystać podatnicy nieposiadający tytułu prawnego do budynku, w którym realizują przedsięwzięcie modernizacyjne, z którego wynikałoby prawo własności do tej nieruchomości. Tym samym nie mogą to być osoby, które są jedynie jej posiadaczami.

Odliczeniem od dochodu (przychodu) w ramach ulgi termomodernizacyjnej objęte są wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. To z kolei oznacza, że dotyczy ona inwestycji realizowanej - jak wynika z definicji zawartej w art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) - w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek ten musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, ponadto dopuszcza się wydzielenie w nim nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (przykłady 1-3). Co równie ważne, właściciel lub współwłaściciel budynku mieszczącego się w przywołanej definicji prawo do ulgi termomodernizacyjnej uzyskuje wówczas, gdy budynek ten posiada status budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.


Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynków już wybudowanych - nie ma zastosowania do budynków będących w budowie.


Jednocześnie ulga przysługuje również w przypadku, gdy z uwagi na to, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przykładowo nie ma możliwości technicznych montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej), jest ona umieszczana na innym budynku, np. garażu czy budynku gospodarczym, ale zaspokaja ona potrzeby budynku mieszkalnego (przykład 4).

Zakres prac i katalog materiałów

Jak już zaznaczono omawianą ulgą objęta jest realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ustawa o pdof nie definiuje tego pojęcia, tylko w przepisie art. 5a pkt 18 wskazuje, że w celu ustalenia jego zakresu należy odwołać się do art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22). Przepis ten wskazuje, że zakres pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do m.in. budynków mieszkalnych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli m.in. budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach Prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do m.in. budynków mieszkalnych,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Należy jednocześnie wskazać, że podatnik, który zamierza zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozliczane w ramach omawianej ulgi, nie ma obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego przed jego realizacją.

Z kolei wydatki, których poniesienie daje podatnikom prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej wymienione zostały enumeratywnie w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Wskazane w przywołanym rozporządzeniu wydatki nie podlegają jednak odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.


Darmowy program PIT Gofin 2019 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Tym samym podatnik nie odlicza od dochodu (przychodu) wydatków, których finalnie nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone) - może odliczyć tylko te, których ciężar ekonomiczny ponosi sam. To nie oznacza jednak, że źródłem finansowania omawianych wydatków muszą być wyłącznie jego własne środki. Jeżeli sfinansuje je pożyczką lub kredytem, których spłata go obciąża, wówczas podlegają one rozliczeniu w ramach przedmiotowej ulgi (szerzej na temat rozliczenia wydatków na termomodernizację sfinansowanych kredytem pisaliśmy w GP nr 21 z 2020 r. na str. 22).

Okres realizacji, limit i dokumentowanie

Aby móc skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonał pierwszego wydatku. Jeżeli terminu tego nie dotrzyma, wówczas zobowiązany jest zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Z kolei kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna jest ponadto limitowana. Kwota odliczenia nie może bowiem przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Tym samym limit ulgi nie odnosi się do jednej inwestycji lub jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale określony został dla danego podatnika, niezależnie od liczby tych inwestycji lub przedsięwzięć. W konsekwencji również w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, każdemu z nich przysługuje odrębny limit w kwocie 53.000 zł.

Wysokość wydatków rozliczanych w ramach ulgi ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Gdy wydatki te podlegały opodatkowaniu VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile nie został on odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Przykład 1

Podatnik jest właścicielem budynku wybudowanego w latach 1960-1963, w którym są wydzielone cztery lokale mieszkalne. Z uwagi na stopień zużycia wymienił on w tym budynku w 2019 r. stolarkę okienną i drzwiową. Podatnik nie ma prawa w zeznaniu za 2019 r. skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, gdyż w świetle definicji Prawa budowlanego budynek mieszkalny, którego jest właścicielem, nie jest budynkiem jednorodzinnym.


Przykład 2

Dwaj podatnicy A i B są właścicielami budynków wolno stojących o powierzchniach odpowiednio 210 m2 i 280 m2, które zaspokajają ich potrzeby mieszkaniowe i w których jednocześnie znajdują się wydzielone lokale użytkowe. W przypadku podatnika A lokal użytkowy ma powierzchnię 54 m2 i jest przez niego wynajmowany w ramach tzw. najmu prywatnego. Z kolei lokal użytkowy podatnika B ma 90 m2 i podatnik prowadzi w nim działalność gospodarczą (usługi fryzjersko-kosmetyczne). Obydwaj podatnicy w 2019 r. dokonali w swoich budynkach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

W tej sytuacji, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów do jej zastosowania, z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu za 2019 r. może skorzystać tylko podatnik A, gdyż w jego przypadku całkowita powierzchnia lokalu użytkowego nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.


Przykład 3

Podatnik R jest właścicielem budynku wolno stojącego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych o powierzchni całkowitej 190 m2, w którym nie został wydzielony żaden lokal. Z kolei podatnik S jest właścicielem jednego z dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym. Obydwaj w 2019 r. ponieśli wydatki na materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego. Obaj, po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, mogą w zeznaniu PIT za 2019 r. skorzystać z odliczenia tych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.


Przykład 4

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym poddasze zostało kilka lat temu zaadaptowane na potrzeby mieszkalne. W związku z tym w powierzchnię dachu wmontowano okna połaciowe. W 2019 r. podatnik zmodernizował system ogrzewania budynku, instalując kolektory słoneczne. Ponieważ jednak okna połaciowe utrudniały zamontowanie ich na dachu budynku mieszkalnego, zainstalował je na dachu budynku garażowego. Podatnik w związku z dokonanym przedsięwzięciem może w zeznaniu za 2019 r. skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.