Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Prawo do odliczania wpłat na IKZE w zeznaniu rocznym
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do odliczania wpłat na IKZE w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Ewelina Piotrowska

W 2017 r. wpłacałam kwoty pieniężne na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (tzw. IKZE). Na jakich zasadach podatnicy mogą odliczać od dochodu wpłaty na IKZE w zeznaniu podatkowym? W jakiej wysokości należy je wykazać w PIT/O?

Prawo do wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni, którzy ukończyli 16. rok życia, mają prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Tak wynika z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 ze zm.). Wpłaty te są dokonywane na IKZE prowadzone przez fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń albo banki. Poniesione na ten cel wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o pdof). Limit wpłat na IKZE w 2017 r. wynosi 5.115,60 zł. Może być on niższy u małoletniego, ponieważ u takiej osoby wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Z odliczenia omawianych wydatków mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (składający zeznanie PIT-36 lub PIT-37), podatkiem liniowym (rozliczający się na formularzu PIT-36L) oraz podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (składający PIT-28).

Aby kwoty wpłat na IKZE stanowiły podstawę odliczeń od dochodu (przychodu), wymagają odpowiedniego udokumentowania. Stosowne regulacje w tym zakresie zawiera art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że wysokość wydatków poniesionych w roku podatkowym z tytułu oszczędzania na IKZE należy ustalić na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Dokument potwierdzający poniesienie takich wydatków powinien zawierać w szczególności dane identyfikujące osobę dokonującą wpłat na IKZE, dane identyfikujące instytucję finansową prowadzącą IKZE, wysokość oraz tytuł wpłaty. Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w roku podatkowym należy wykazać w załączniku PIT/O do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.


Darmowy program PIT Gofin 2017 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60