Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga internetowa u małżonków
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga internetowa u małżonków

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Ewelina Piotrowska

Od kilku lat wspólnie z mężem rozliczamy dochody uzyskane z umów o pracę. Z tym że odliczenia od dochodu wydatków na internet w ostatnich dwóch latach podatkowych dokonywał tylko mąż. Czy w zeznaniu PIT-37 za 2017 r. mogę skorzystać z ulgi internetowej, jeśli wcześniej nie korzystałam z tej możliwości?

Możliwość odliczenia od dochodu tzw. ulgi internetowej przysługuje indywidualnie każdemu z małżonków z osobna. Wobec tego każdy z nich, po spełnieniu ustawowych warunków, może wydatki na internet odliczyć od uzyskanego dochodu/przychodu opodatkowanego według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Stąd fakt, że jeden z nich korzystał z tego uprawnienia we wcześniejszych latach podatkowych nie ma znaczenia dla skorzystania z tego prawa przez drugiego z małżonków.

Zasadą jest, że podatnik (każdy z małżonków) ma prawo stosować ulgę internetową wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z odliczenia tego rodzaju wydatków (art. 26 ust. 6h ustawy o pdof). Zatem w zeznaniu za 2017 r. podatnik obniży uzyskany przez siebie dochód o poniesione w tym roku podatkowym wydatki na internet, jeżeli z takiego odliczenia nie korzystał w latach wcześniejszych bądź po raz pierwszy odliczał takie wydatki w rozliczeniu za 2016 r. Wówczas odliczeniu od dochodu będzie podlegała kwota faktycznie poniesionych na ten cel wydatków, jednak nie więcej niż 760 zł. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, z którego wynikają: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwota zapłaty. Odliczeniu podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet za pomocą stałego łącza internetowego bądź bezprzewodowo. Warto zaznaczyć, że zakresem przedmiotowego odliczenia nie są objęte wydatki związane z instalacją internetu, koszty aktywacji, zakupu sprzętu, serwisu, modernizacji itp.

Jeśli więc Czytelniczka nie korzystała w latach poprzednich z tzw. ulgi internetowej, a w 2017 r. poniosła wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, to wówczas w zeznaniu PIT-37 za 2017 r. może je odliczyć od uzyskanego dochodu w kwocie nieprzekraczającej 760 zł.

Przykład

Małżonkowie uzyskują dochody z pracy. Żona nigdy nie korzystała z odliczenia od dochodu ulgi internetowej. Z takiego odliczenia w latach poprzednich korzystał jej mąż. W 2017 r. żona poniosła wydatki na internet w łącznej kwocie 900 zł, na co posiada dowody poniesienia. W 2017 r. prawo do pomniejszenia uzyskanego dochodu o wydatki na internet przysługuje tylko żonie w kwocie nieprzekraczającej 760 zł.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60