Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Wydatek na pobyt rodzica wraz z dzieckiem na turnusie ...
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatek na pobyt rodzica wraz z dzieckiem na turnusie rehabilitacyjnym

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Ewelina Piotrowska

W 2017 r. moja 17-letnia niepełnosprawna córka uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym. Córka nie porusza się samodzielnie, tym samym wymaga całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Towarzyszyłam jej więc w trakcie turnusu jako opiekun. W związku z tym poniosłam wydatki na mój pobyt w ośrodku, w którym odbywał się ten turnus. Ich wysokość dokumentuje faktura wystawiona na moje imię i nazwisko. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mam prawo odliczyć od dochodu wydatki na mój pobyt jako opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym?

Podatnicy posiadający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają prawo odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych tych osób. Za osoby niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu podatnika uważa się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10.080 zł.

Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne, które mogą stanowić podstawę wskazanego odliczenia, został określony w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof. Wśród nich wyróżnia się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o pdof). Z tym że odliczeniu od dochodu podlega wydatek na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej, a nie jej opiekuna. Dla celów ulgi rehabilitacyjnej na osobę niepełnosprawną uważa się m.in. osobę, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.


Darmowy program PIT Gofin 2017 do wypełniania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Tak więc w zaprezentowanym stanie faktycznym Czytelniczka nie będzie miała prawa odliczyć od dochodu wydatku poniesionego na odpłatność za jej pobyt jako opiekuna osoby niepełnosprawnej w ośrodku, w którym jej niepełnosprawna córka uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym. Tego rodzaju wydatek nie mieści się bowiem w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne wymienionych przez ustawodawcę w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60