Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Darowizna na rzecz ochotniczej straży pożarnej
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Darowizna na rzecz ochotniczej straży pożarnej

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Ewelina Piotrowska

W 2017 r. przekazałem darowiznę w kwocie 250 zł na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Czy kwotę takiej darowizny mogę odliczyć od dochodu z pracy, który rozliczę w PIT-37 za 2017 r.?

Od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej podatnik ma prawo odliczyć m.in. darowizny przekazane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym m.in. stowarzyszeniom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku, do których zalicza się m.in. ochotnicze straże pożarne. Aby jednak Czytelnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia od dochodu omawianej darowizny, musi być ona przekazana OSP na realizację celów określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to cele ze sfery zadań publicznych, które obejmują zadania w zakresie m.in. ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Należy także pamiętać, że podatnik ma prawo odliczyć od dochodu kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% uzyskanego przez niego dochodu. W limicie tym uwzględnia się również darowizny dokonane na cele kultu religijnego i krwiodawstwa. Gdy przekazane darowizny przekroczą ustawowy limit, wówczas podatnik odliczy od dochodu wyłącznie kwotę ustaloną w wysokości tego limitu. Ponadto wskazana w pytaniu darowizna pieniężna musi być właściwie udokumentowana. Jej wysokość należy ustalić na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy (art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof).

Jeśli zatem Czytelnik spełni wszystkie wskazane warunki wynikające z przepisów ustawy o pdof, będzie miał prawo odliczyć od dochodu w PIT-37 za 2017 r. kwotę darowizny przekazanej na rzecz ochotniczej straży pożarnej.

Przykład

W 2017 r. podatnik uzyskał dochody z pracy. W sierpniu 2017 r. przekazał darowiznę pieniężną w kwocie 250 zł na rzecz ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie jej działalności ratowniczej.

Jeśli podatnik posiada dowód wpłaty wskazanej darowizny na rachunek obdarowanego, będzie miał prawo do jej odliczenia od dochodu w zeznaniu PIT-37 za 2017 r. do wysokości 6% uzyskanego dochodu (w limicie tym należy uwzględnić darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwa).

Jeżeli darowizna została przekazana obdarowanemu w formie gotówki, podatnik nie będzie miał prawa do jej odliczenia w zeznaniu za 2017 r.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60