Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Codzienna pomoc rozliczana w uldze rehabilitacyjnej
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Codzienna pomoc rozliczana w uldze rehabilitacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Agata Cieśla

Brat w wyniku wypadku ponad rok temu uszkodził wzrok i jako osoba niewidoma posiada orzeczoną I grupę inwalidztwa. Ponieważ jest osobą samotną, a ja mieszkam za granicą, brat zatrudnia do pomocy w codziennym funkcjonowaniu (m.in. zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie) studiującą wieczorowo córkę znajomych, która otrzymuje za to wynagrodzenie sfinansowane ze środków własnych brata. Ponadto brat ma na utrzymaniu psa asystującego. Czy wydatki, jakie brat ponosi na wymienione cele, może odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Wydatki na usługi opiekuńcze zostały wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), jako podlegające odliczeniu od dochodu. Odliczenie z tytułu ich ponoszenia nie zostało objęte limitem. Jednak wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli usługi były świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Ponadto omawiane wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane.

Brat Czytelnika powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na usługi opiekuńcze, które powinny zawierać dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaconą za usługę. Jednocześnie opiekun dochody uzyskane z tytułu pełnienia swojej funkcji powinien wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym

Jeżeli chodzi o prawo odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, to odliczenie, wynikające z art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o pdof, jest z kolei limitowane. Nie może ono przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. W przypadku tego typu wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednak z art. 26 ust. 7c ustawy o pdof wynika, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Dotychczas z odliczania w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na utrzymanie psa asystującego mogły korzystać wyłącznie osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. W rocznych zeznaniach PIT za 2017 r. prawo do niego rozszerzone zostało na wszystkie osoby niepełnosprawne korzystające z tego typu pomocy.


W rozliczeniach PIT za 2017 r. obowiązują zliberalizowane zasady dokonywania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60