Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczenie wydatków na remont łazienki w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie wydatków na remont łazienki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Ewelina Piotrowska

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W lipcu 2015 r. doznałem złamania kręgosłupa i poruszam się na wózku inwalidzkim. Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane w styczniu 2016 r. (upośledzenie narządu ruchu). Z powodu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością w 2017 r. przeprowadziłem remont łazienki w mieszkaniu, dostosowując ją do moich potrzeb. W ramach tego remontu wstawiono kabinę prysznicową z brodzikiem, a także zamontowano siedzisko dla osób niepełnosprawnych. Koszt przeprowadzonych prac sfinansowałem we własnym zakresie, nie korzystając z żadnego dofinansowania ani zwrotu tych wydatków. Wysokość tych nakładów dokumentują rachunki i faktury wystawione w 2017 r. Czy poniesione wydatki mogę odliczyć w zeznaniu PIT-37 w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Osoby niepełnosprawne mają prawo odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym. Tak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200). 

Do wydatków na cele rehabilitacyjne zalicza się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Mówi o tym art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o pdof. Trzeba jednak zaznaczyć, że odliczeniu temu nie podlegają wszelkie wydatki remontowe poniesione przez osobę niepełnosprawną.

Przeprowadzone prace i poniesione w związku z tym nakłady muszą mieścić się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań (domów) oraz być podyktowane potrzebami związanymi z ułatwieniem codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Problemem jest jednak to, że ustawa o pdof nie określa definicji pojęć "adaptacja" i "wyposażenie". Nie wymienia także szczegółowo wydatków, które podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o pdof.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach odwołują się natomiast do słownikowego znaczenia pojęcia "adaptacja" i "wyposażenie" (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.68.2017.3.MZ). W tym znaczeniu adaptacją mieszkania (domu) jest przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania (domu) to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Aby więc poniesione z tego tytułu wydatki stanowiły podstawę odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, przeprowadzona adaptacja i wyposażenie mieszkania (domu) muszą ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym mieszkaniu (domu) i być podyktowane jej potrzebami związanymi z konkretnym rodzajem niepełnosprawności. Wysokość wydatków podlegających odliczeniu należy ustalić na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, zawierających w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

W zaprezentowanej sytuacji przeprowadzone prace w łazience niewątpliwie ułatwiły Czytelnikowi, jako osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, wykonywanie codziennych czynności życiowych. Zatem wydatki poniesione w 2017 r. na ten cel prawidłowo udokumentowane i niezwrócone Czytelnikowi w jakiejkolwiek formie, stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, które mogą być odliczone od dochodu w zeznaniu PIT-37 za 2017 r. Takie stanowisko potwierdza także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 listopada 2015 r., nr IPTPB2/4511-468/15-4/KK.


Bezpłatny program do sporządzania zeznań rocznych PIT Gofin 2017 dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60