PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Wydatki osoby niepełnosprawnej na obóz sportowy jej zdrowego ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki osoby niepełnosprawnej na obóz sportowy jej zdrowego dziecka

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Renata Kościuszko

W 2017 r. poniosłem wydatki na obóz sportowy dla mojej 20-letniej córki. Czy jako osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogę wydatki te odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Zaznaczam, że córka korzystająca z obozu nie jest osobą niepełnosprawną.

Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi oraz podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Wśród nich są m.in. wydatki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia (art. 26 ust. 7a pkt 11 ustawy o pdof).

Podatnik może więc w ramach ulgi rehabilitacyjnej pomniejszyć dochód nie tylko o wydatki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale również o wydatki na kolonie i obozy dla dzieci zdrowych, które nie ukończyły 25 lat, o ile podatnik (rodzic) jest osobą niepełnosprawną.

Tym samym Czytelnik posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, który w 2017 r. poniósł wydatki na opłacenie obozu sportowego, w którym udział wzięła jego 20-letnia zdrowa córka, ma prawo do odliczenia od dochodu wspomnianych wydatków.

Odliczenie to nie jest limitowane. Zatem odliczeniu podlega wydatek w wysokości faktycznie poniesionej na pobyt na kolonii lub obozie zdrowego dziecka osoby niepełnosprawnej. Dla skorzystania z omawianego odliczenia niezbędne jest jednak odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków. Takim dowodem może być faktura, rachunek lub dowód wpłaty, pod warunkiem że zawiera m.in.:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę,
   
 • rodzaj zakupionej usługi,
   
 • zapłaconą kwotę.


W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na kolonie i obozy dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci osób niepełnosprawnych.


Warto dodać, że odliczeniu od dochodu podlegają również wydatki poniesione na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia (art. 26 ust. 7a pkt 15 ustawy o pdof).

6.1. Koszty aplikacji w wyjaśnieniach fiskusa

Wspomniany problem dotyczy podatników wykonujących tzw. zawody regulowane. Prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie uzależnione jest od nabycia dodatkowych uprawnień. W przypadku zawodu adwokata czy radcy prawnego podjęcie wykonywania zawodu poprzedza kilkuletnia aplikacja i egzamin zawodowy. Osoby aspirujące do tych zawodów ponoszą w tym celu koszty z tytułu opłat za: egzamin wstępny na aplikację, wpis na listę aplikantów, poszczególne lata aplikacji, przynależność do samorządu zawodowego (składki członkowskie), egzamin zawodowy oraz wpis na listę adwokatów/radców prawnych.

Organy podatkowe prezentują jednomyślne stanowisko, że wydatki na nabycie uprawnień zawodowych przez przyszłych adwokatów i radców prawnych stanowią koszty o charakterze osobistym i służą podniesieniu ogólnej wiedzy prawniczej. Uważają również, że z uwagi na ponoszenie tych wydatków przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie jest spełniona przesłanka z art. 22 ust. 1 updof, tj. wydatki te nie pozostają w związku z osiąganymi przychodami ani nie służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. W rezultacie w ocenie przedstawicieli fiskusa, podatnicy podejmujący działalność zawodową po uzyskaniu uprawnień adwokackich czy radcowskich, nie mogą zaliczyć do kosztów tej działalności wydatków na nabycie tych uprawnień.

Z takim wyjaśnieniem spotykamy się przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 stycznia 2014 r., nr IPTPB1/415-701/13-2/AP oraz w Katowicach z 25 października 2013 r., nr IBPBI/1/415-774/13/SK. W ostatniej z przywołanych interpretacji organ podatkowy dowodził ponadto, że możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych dawałoby adwokatom i radcom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą uprzywilejowaną pozycję, w stosunku do innych osób posiadających stosowne uprawnienia, które nie podejmą takiej działalności.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2013 r., nr ITPB1/415-1054/13/AK wywiódł, że koszty aplikacji radcowskiej nie pozostają w związku z działalnością gospodarczą, ponieważ: "(...) samo przystąpienie do egzaminu na aplikację jak i odbywanie aplikacji nie determinuje formy, w jakiej zawód radcy prawnego będzie wykonywany, a jest wymogiem niezbędnym do uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu. (...) Omawiane wydatki mają charakter osobistych, gdyż ich przyczyna nie jest w żaden sposób związana z działalnością gospodarczą. (...) działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można również prowadzić, nie posiadając tytułu zawodowego radcy prawnego, zaś sama aplikacja żadnego przychodu nie przynosi".


6.2. Rozbieżna wykładnia sądowa

Niekiedy argumentację podnoszoną przez organy podatkowe podzielają sądy administracyjne, o czym świadczy przykładowo wyrok WSA w Warszawie z 7 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2577/12 (orzeczenie nieprawomocne).

Z reguły jednak sądy prezentują stanowisko odmienne niż fiskus. W większości przypadków przyznają one prawo do odliczania kosztów związanych z odbyciem aplikacji i uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokatom i radcom prawnym, którzy podejmują się wykonywania zawodu w ramach działalności gospodarczej. Potwierdzają to m.in. wyroki WSA w Kielcach z 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 468/13 (orzeczenie nieprawomocne) czy w Poznaniu z 17 października 2013 r., sygn. akt I SA/Po 358/13 (orzeczenie prawomocne).

W tę linię orzeczniczą wpisuje się również wyrok WSA w Gdańsku z 10 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 626/13 (orzeczenie nieprawomocne), w którym Sąd wywiódł, że: "(...) kancelaria adwokacka może być prowadzona jedynie przez osobę posiadającą tytuł zawodowy adwokata. (...) Warunkiem podjęcia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej jest zatem uprzednie uzyskanie tytułu adwokata. (...) charakter odbytej przez skarżącego aplikacji adwokackiej, będącej specjalistycznym szkoleniem zawodowym, przygotowującym do wykonywania zawodu adwokata i stanowiącym ustawowy warunek uzyskania uprawnień zawodowych oraz możliwości podjęcia działalności w formie kancelarii adwokackiej, przemawia za uznaniem tychże wydatków za racjonalne i uzasadnione gospodarczo, których poniesienie nie tylko może przyczynić się do osiągnięcia przychodów z planowanej działalności, ale jest wręcz nieuniknione dla ich osiągnięcia. W żadnym względzie nie można uznać natomiast, aby wydatki te miały charakter osobisty. Aplikacja adwokacka wraz z egzaminem wstępnym i adwokackim stanowi bowiem szkolenie dodatkowe, niestanowiące typowego etapu edukacji (jak np. studia magisterskie) podnoszącego ogólny poziom wiedzy i wykształcenia. Jej podstawowym celem jest bowiem uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata i możliwości prowadzenia działalność gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej. W konsekwencji, wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania uprawnień zawodowych adwokata muszą być uznane za koszty uzyskania przychodu działalności gospodarczej adwokata wykonywanej w ramach jego kancelarii. Bez ich poniesienia niemożliwe byłoby w ogóle założenie działalności w formie kancelarii adwokackiej i świadczenia w jej ramach usług prawnych".

Kierunek wykładni korzystnej dla podatników jest dominujący w orzecznictwie sądowym. Organy podatkowe uznają jednak, że wyroki wiążą wyłącznie w sprawach, w których zapadły. Stąd w razie sporu z organami podatkowymi co do możliwości rozliczenia w ramach podjętej działalności gospodarczej kosztów poniesionych wcześniej w związku z nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu, podatnicy muszą dochodzić swoich racji na drodze sądowej. Pojawiające się rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazują jednak, że podatnicy nie zawsze mogą liczyć na pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie sporu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.