Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczenie od dochodu wydatku na zakup aparatu słuchowego
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie od dochodu wydatku na zakup aparatu słuchowego

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Ewelina Piotrowska

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2017 r. uzyskałem dochody z pracy. W listopadzie 2017 r. poniosłem wydatek na zakup aparatu słuchowego za 4.000 zł. Czy poniesiony wydatek będę miał prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2017 r.?

Przepisy ustawy o pdof przewidują możliwość odliczania od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym. Jest to tzw. ulga rehabilitacyjna, z której może skorzystać m.in. osoba niepełnosprawna. Za taką osobę dla celów podatkowych uważa się m.in. osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.


Limity ulg odliczanych od dochodu i podatku dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Do wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zalicza się m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o pdof). Aby objąć odliczeniem takie wydatki, muszą być spełnione następujące warunki:

  • pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek,
     
  • zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,
     
  • cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

Aparat słuchowy jest urządzeniem umożliwiającym osobie niepełnosprawnej z powodu niedosłuchu prawidłowe funkcjonowanie, ułatwiając jej wykonywanie czynności życiowych. Jest dostosowany do stopnia ubytku słuchu u osoby z niego korzystającej, więc urządzenie to posiada indywidualny charakter.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika jednak ze względu na jakie schorzenie Czytelnik ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Jeżeli przyczyną niepełnosprawności jest schorzenie narządu słuchu, to zakup aparatu słuchowego należy uznać za wydatek poniesiony na nabycie indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, który ułatwia osobie z niepełnosprawnością narządu słuchu wykonywanie czynności życiowych oraz charakteryzuje się indywidualnym przeznaczeniem. Wówczas taki wydatek będzie podlegał odliczeniu od dochodu w pełnej faktycznie poniesionej wysokości. Wysokość omawianego odliczenia nie jest limitowana. Wydatek ten musi być udokumentowany. W tym celu podatnik musi posiadać dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku (np. fakturę).

Zatem gdy Czytelnik spełni wszystkie wskazane warunki, rozliczając w zeznaniu podatkowym dochody z pracy będzie miał prawo odliczyć od dochodu wydatek poniesiony w 2017 r. na zakup aparatu słuchowego.

Przykład

Pan Jan posiada orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu. Z kolei pani Maria ma orzeczoną niepełnosprawność z powodu schorzenia narządu słuchu. W 2017 r. zarówno pan Jan, jak i pani Maria zakupili aparaty słuchowe.

Z uwagi na to, że u pana Jana poniesiony wydatek nie ma związku z rodzajem orzeczonej niepełnosprawności, nie może on tego wydatku odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do odliczenia od dochodu takiego wydatku będzie miała natomiast pani Maria, która zakup aparatu słuchowego może uznać za nabycie sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych przy orzeczonej niepełnosprawności.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60