Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od podatku  »   Dochody rodziców wychowujących jedno dziecko a ulga prorodzinna
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dochody rodziców wychowujących jedno dziecko a ulga prorodzinna

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Ewelina Piotrowska

W 2017 r. prowadziłem działalność, w ramach której osiągnąłem dochody opodatkowane według skali podatkowej. Moja małżonka nie pracuje i w 2017 r. nie uzyskała żadnych dochodów. W 2017 r. wychowywaliśmy jedną małoletnią córkę. W zeznaniu za 2017 r., w którym wspólnie się rozliczymy, chcemy skorzystać z ulgi prorodzinnej. Czy dla ustalenia kwoty dochodu uprawniającego nas do skorzystania z tej ulgi powinniśmy pomniejszyć uzyskany w 2017 r. dochód o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne?

TAK. Podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej kwotę ulgi prorodzinnej na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską. Kwota odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w przypadku jednego małoletniego dziecka wynosi 92,67 zł.

Z tym że podatnik pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i wykonujący władzę rodzicielską w stosunku do jednego małoletniego dziecka może skorzystać z tej ulgi, pod warunkiem że roczne dochody jego i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. Jak wynika z art. 27f ust. 2a ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), w limicie tych dochodów uwzględnia się uzyskane łącznie w roku podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej, dochody określone w art. 30b ustawy o pdof oraz dochody opodatkowane tzw. podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o pdof). Ponadto przepis ten stanowi, że dochody te pomniejsza się o podlegające odliczeniu krajowe i zagraniczne składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o pdof.


Darmowy program PIT Gofin 2017 do sporządzania zeznań rocznych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Wobec tego Czytelnik ustali dochody uprawniające go do skorzystania z prawa do ulgi prorodzinnej z tytułu wykonywania w 2017 r. władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego małoletniego dziecka zgodnie z art. 27f ust. 20 ustawy o pdof. W limicie tym uwzględni łączną kwotę dochodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskanych ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza pomniejszoną o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne. Do odliczenia ulgi prorodzinnej we wspólnym zeznaniu rocznym rodzice będą mieli prawo, pod warunkiem że kwota dochodów po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne nie przekroczy w 2017 r. wartości 112.000 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60