Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od podatku  »   Składki zdrowotne w rozliczeniu małżonków
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki zdrowotne w rozliczeniu małżonków

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Agata Cieśla

Od wielu lat rozliczam roczny PIT wspólnie z mężem. W 2017 r. miałam wyłącznie dochody z umowy o pracę, natomiast mąż będący programistą z umów o dzieło i zlecenia. Po dokonaniu od dochodu męża odliczeń na IKZE jego wartość wyniesie 0 zł i w efekcie nie wystąpi u niego również podatek. Czy brak podatku po stronie męża ma jakieś znaczenie dla możliwości odliczenia od podatku małżeńskiego w zeznaniu rocznym składek zdrowotnych od jego umów zlecenia?

NIE. Jeżeli małżonkowie z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskanych w danym roku podatkowym rozliczają się we wspólnym zeznaniu rocznym, są uprawnieni do skorzystania z odliczenia w nim składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obniżenie podatku z tego tytułu jest możliwe, gdy:

  • składki te zostały pobrane (opłacone) w tym samym roku zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
     
  • kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie przekracza 7,75% podstawy jej wymiaru (art. 27b ustawy o pdof).


Więcej na temat rozliczeń rocznych PIT 2017 w dodatku Zasady sporządzania PIT za 2017 rok.


Składając wspólne zeznanie roczne małżonkowie obliczają podatek w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez nich w danym roku. Obliczony podatek dochodowy jest następnie pomniejszany o kwotę wskazanych wcześniej składek.

Ustawodawca nie przewidział żadnych odrębnych zasad dotyczących sposobu odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez małżonków rozliczających się wspólnie. W tym zakresie podatnicy powinni więc kierować się uregulowaniami zawartymi w art. 6 ust. 2 oraz art. 27b ustawy o pdof. Wynika z nich, że przy wspólnym rozliczeniu tylko ulgi odliczane od dochodu małżonkowie powinni rozliczać odrębnie. To z kolei prowadzi do wniosku, że ulgi pomniejszające podatek mogą być odliczane przez nich razem (łącznie). Rozliczenie dochodów przez małżonków we wspólnym zeznaniu powoduje bowiem, że obliczony podatek nie jest już odrębnym podatkiem każdego z nich, tylko wspólnym podatkiem małżonków. W konsekwencji nie określa się, jaka część podatku przypada na dochody żony, a jaka na dochody męża. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, od czyjego podatku dane odliczenie jest dokonywane.

Stąd wszelkich odliczeń od podatku dochodowego wykazywanych we wspólnym małżeńskim rocznym zeznaniu podatkowym, w tym m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne, powinno dokonywać się odejmując ich kwotę od obliczonego podatku, bez konieczności dochodzenia, któremu z małżonków przedmiotowe odliczenie przysługuje.

Wobec tego w analizowanej sytuacji składki na ubezpieczenie zdrowotne od umów zlecenia męża Czytelniczki podlegają odliczeniu od wspólnego podatku małżonków.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60