Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Urząd skarbowy może odroczyć termin złożenia PIT za ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Urząd skarbowy może odroczyć termin złożenia PIT za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Małgorzata Żujewska

Niespełna miesiąc pozostał na złożenie rozliczenia PIT za 2021 r. Podatnicy, także reprezentowani przez pełnomocników, mogą ubiegać się o odroczenie terminu wywiązania się z tego obowiązku. Ustalenie indywidualnej daty przekazania rozliczenia jest dozwolone w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Ryzyko grzywny

Termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2021 r. upływa 2 maja 2022 r.


Bezpłatna funkcjonalność PIT 2021 umożliwiająca sporządzanie zeznań rocznych dostępna jest w Programie DRUKI Gofin.


Podatnicy, którzy nie przekażą rozliczenia na czas, muszą liczyć się z grzywną. Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, stanowi wykroczenie skarbowe. Podatnicy są za nie karani głównie mandatami karnymi wystawianymi przez uprawnionych pracowników urzędów skarbowych. Tryb mandatowy stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a ponadto sprawca godzi się na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli sprawca odmówi przyjęcia mandatu karnego, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, co w praktyce oznacza najczęściej skierowanie jej do sądu. Grzywna nakładana mandatem karnym nie może przekroczyć 15.050 zł. Sąd może obecnie wymierzyć grzywnę za wykroczenie skarbowe w granicach od 301 zł do 60.200 zł. Wymiar grzywny w danym przypadku zależy - bez względu na tryb jej nakładania - od okoliczności sprawy, a także sytuacji karanego: stanu majątkowego, dochodów, możliwości zarobkowania itp.

Kary nie muszą obawiać się osoby, które są zobligowane do złożenia PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r., a ich rozliczenie zostało przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT. Jeżeli do 2 maja 2022 r. nie zaakceptują lub nie odrzucą takiego PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r., a jednocześnie nie złożą rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 2 maja 2022 r.

Wniosek podatnika

Sposobem na uniknięcie kary jest odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Przewiduje to art. 48 Ordynacji podatkowej.

Urząd skarbowy może odroczyć termin złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika. Nie zrobi tego z własnej inicjatywy. Przesłanką odroczenia jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Podatnik musi we wniosku wskazać okoliczności przemawiające za wyznaczeniem indywidualnej daty dostarczenia rozliczenia, np. powołując się na chorobę czy utratę dokumentacji podatkowej w wyniku zdarzeń losowych. Dobrze jest dołączyć potwierdzające to dowody. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub przesłać przez internet, np. korzystając z pisma ogólnego w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Należy jednocześnie pamiętać, że niemożliwe jest odroczenie terminu, który już upłynął. Wniosek o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego PIT za 2021 r. trzeba więc wnieść do 2 maja 2022 r. Warto zrobić to jak najszybciej. Wniosek rozpatrywany jest w formie decyzji po przeprowadzeniu postępowania podatkowego. Trzeba liczyć się z koniecznością uzupełnienia podania, złożenia wyjaśnień czy dostarczenia dodatkowych dokumentów. Urząd skarbowy ma na wydanie decyzji zasadniczo miesiąc, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - 2 miesiące. Od niekorzystnej decyzji można odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej.

W przypadku gdy wymóg zapłaty podatku jest związany z obowiązkiem przekazania zeznania podatkowego, a termin złożenia zeznania podatkowego zostanie odroczony, kwotę wynikającą z takiego rozliczenia można uregulować bez odsetek za zwłokę do dnia, do którego został odroczony termin jego złożenia. Dopiero w razie nieuiszczenia podatku w tym czasie płaci się odsetki za zwłokę. Zostaną one naliczone za okres od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono termin złożenia zeznania podatkowego, do dnia wpłaty wymaganej kwoty. Wynika tak z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703).

Pomoc pełnomocnika

Wniosek o odroczenie terminu przekazania zeznania podatkowego może w imieniu podatnika sporządzić i złożyć pełnomocnik.

Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Należy jednak zaznaczyć, że zawodowe reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi jest zastrzeżone dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Stanowi tak art. 3 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Pełnomocnik może działać na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) albo szczególnego (PPS-1).

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Zgłasza się je zasadniczo w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem konta na Portalu Podatkowym. Jedynie w przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają przesłanie pełnomocnictwa przez internet, można je złożyć w formie papierowej do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Informacje dotyczące pełnomocnictw ogólnych trafiają do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Organy podatkowe mają do niego dostęp i w każdej chwili mogą sprawdzić umocowanie danej osoby do reprezentowania podatnika. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania w określonej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Przedkłada się je organowi podatkowemu na potrzeby danej sprawy. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie (utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej) lub zgłoszone ustnie do protokołu. To przesyłane przez internet musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym.

Złożenie pełnomocnictwa szczególnego wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Wynosi ona 17 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym pełnomocnictwo jest składane. Wymaganą kwotę można uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. Poszczególne urzędy miast podają numer konta na swojej stronie internetowej. Dowód zapłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa lub dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia złożenia pełnomocnictwa. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Elementy wniosku o odroczenie terminu złożenia zeznania PIT za 2021 r.:

- dane podatnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy NIP albo PESEL),
- data i miejsce sporządzenia wniosku,
- wskazanie naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie,
- określenie żądania (odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego) i nowego terminu złożenia zeznania podatkowego,
- uzasadnienie wniosku,
- podpis,
- załączniki (np. dowody uzasadniające odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego, pełnomocnictwo PPS-1).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117)

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.