Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Dokumentowanie odliczeń dokonywanych w PIT-ach
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dokumentowanie odliczeń dokonywanych w PIT-ach

Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Agata Cieśla

Osoby fizyczne, po spełnieniu ustawowych warunków, mogą w rocznych zeznaniach PIT dokonywać odliczeń odpowiednio od dochodu (przychodu) oraz od podatku. Te pierwsze obniżają podstawę opodatkowania, natomiast drugie zmniejszają daninę należną fiskusowi. W większości przypadków, aby dokonać odliczenia, nie wystarczy samo spełnienie ustawowych warunków do ich zastosowania. Dodatkowo skorzystanie przez podatnika z przysługującej preferencji uwarunkowane jest dysponowaniem ustawowo określonymi dowodami poniesienia wydatków uwzględnianych w zeznaniu jako odliczenia.

Preferencje dla donatorów

Limitowane darowizny

Z przywileju obniżenia w zeznaniu rocznym podstawy opodatkowania (czyli dochodu bądź przychodu) o tzw. limitowane darowizny, dokonane w roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy, skorzystać mogą osoby fizyczne osiągające dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Zasadniczo z omawianego obniżenia wskazane osoby mogą skorzystać w stosunku do darowizn przekazanych na cele:

1) wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.); odliczenie jest możliwe, gdy darowizny na wskazane w tym przepisie cele zostały przekazane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

2) kultu religijnego,

3) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,

4) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy - Prawo oświatowe oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,

5) określone w art. 7 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1551).

Obniżenia dokonują w wysokości przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (przychodu). Z odliczenia darowizn z punktu 4 mogą skorzystać również tzw. liniowcy.

Dowodem właściwym do udokumentowania przekazania krajowej darowizny pieniężnej odliczanej od podstawy opodatkowania jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. Z kolei potwierdzeniem darowizny niepieniężnej jest dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Gdy natomiast podatnik przekazuje darowizny organizacjom zagranicznym, wówczas powinien posiadać oświadczenie, iż na dzień przekazania darowizny taka organizacja była równoważną do tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele społecznie użyteczne i prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła

Osoba, która w 2021 r. przekazała darowiznę pieniężną na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą i chce pomniejszyć o nią dochód (przychód), powinna posiadać dowód jej wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Natomiast gdy darowizna na omawiany cel miała formę niepieniężną, to dowodem jej przekazania powinien być dokument, z którego wynika jej wartość oraz dane darczyńcy, jak również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (pokwitowanie jej odbioru). Oprócz tego darczyńca w ciągu 2 lat od przekazania darowizny powinien od obdarowanego otrzymać sprawozdanie o jej przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Przywilej krwiodawców

Darowizny przekazywane na cele krwiodawstwa przez honorowych dawców krwi podlegają szczególnemu dokumentowaniu. Dokonanie takiej darowizny potwierdza bowiem zaświadczenie wystawione przez jednostkę publicznej służby krwi. Zaświadczenie to nie powinno uwzględniać wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Trzeba jednak zaznaczyć, że zaświadczenie to potwierdza tylko, ile krwiodawca przekazał krwi, natomiast kwotę odliczenia do wykazania w rocznym PIT wylicza sam.

Walka z pandemią

Odliczeniu w rocznym PIT podlegają również darowizny przekazywane określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19 oraz tzw. darowizny oświatowe, wynikające odpowiednio z art. 52n ust. 1art. 52x ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) oraz art. 57b ust. 1art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Odliczeniu w zeznaniach za 2021 r. od podstawy opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym podlegają tego rodzaju darowizny przekazane podmiotom określonym w przywołanych przepisach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do końca 2021 r. w wysokości odpowiadającej kwocie przekazanej darowizny oraz 150% w zależności od terminu ich przekazania. Darowizny te należy udokumentować w sposób określony w art. 26 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o pdof. Tym samym covidowe darowizny pieniężne, które podatnik zamierza odliczyć od dochodu, potwierdza się dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. Z kolei potwierdzeniem dokonania covidowej darowizny niepieniężnej jest dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Wydatki rehabilitacyjne

Uprawnieni podatnicy w rocznym zeznaniu PIT mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej obniżając dochód (przychód) o wydatki wskazane w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof na zasadach określonych w tej ustawie. Mówiąc w skrócie, są to wydatki dokonywane w związku z orzeczoną niepełnosprawnością samych podatników lub niepełnosprawnych członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu.

Dokonanie większości z wydatków wymienionych w analizowanym przepisie powinno zostać potwierdzone dowodem poniesienia - rachunkiem, fakturą lub dowodem wpłaty. Jedynie trzy tytuły wydatków rehabilitacyjnych nie muszą być udokumentowane dowodem ich poniesienia:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o pdof),
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o pdof),
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia (art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o pdof).

Będąc zwolnioną z obowiązku posiadania dowodów poniesienia wskazanych wydatków, osoba, która je odlicza w rocznym PIT, na żądanie organów podatkowych zobowiązana jest jednak przedłożyć dowody pozwalające na ustalenie jej prawa do tej preferencji. W szczególności zobowiązana jest wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, a także okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Odkładanie na emeryturę

Środki gromadzone na emeryturę w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o pdof. Kwota odliczenia z tytułu wpłat na IKZE ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających poniesienie wydatku, którymi są bankowe dowody wpłaty.

Wydatki termomodernizacyjne

Uprawnionymi do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej są osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również przychody opodatkowane tzw. ryczałtem ewidencjonowanym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ponieważ limit ulgi określony został dla danego podatnika, to w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, każdemu z nich przysługuje odrębny limit w kwocie 53.000 zł.

Wysokość wydatków rozliczanych w ramach ulgi ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku na podatnika dokonującego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Stąd w przypadku małżonków faktur wystawionych na żonę nie odliczy mąż i odwrotnie.

Odliczenia rodzicielskie

Generalnie z ulgi na dzieci (art. 27f ustawy o pdof) podatnik opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej może skorzystać w odniesieniu do każdego małoletniego dziecka, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego oraz sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Ponadto korzystają z niej podatnicy utrzymujący pełnoletnie uczące się dzieci, o których mowa w art. 27f ust. 6 ustawy o pdof w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Podatnik korzystający z ulgi powinien być w stanie udowodnić prawo do jej stosowania. W tym celu w załączniku PIT/O podaje liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru - imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Oprócz tego na wezwanie urzędu skarbowego rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Rodzaj odliczenia Dokumenty
Darowizny
- limitowane i tzw. covidowe: pieniężne - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy, pozostałe - dokument określający dane osobowe darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu,
- działalność charytatywno-opiekuńcza kościelnych osób prawnych - dowód przekazania + w okresie 2 lat od jej dokonania - sprawozdanie obdarowanego o przeznaczeniu darowizny na przedmiotowy cel,
- krwiodawcy - zaświadczenie z jednostki publicznej służby krwi
IKZE
- dowód poniesienia wydatku
Ulga termomodernizacyjna
- faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT
Ulga rehabilitacyjna
- dowód poniesienia wydatku; nie dotyczy to wyłącznie odliczeń z art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 oraz 14 ustawy o pdof - tu jednak trzeba udowodnić prawo do odliczenia zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o pdof
Ulga na dzieci
- udowodnić trzeba jedynie prawo do ulgi w sposób wskazany w art. 27f ust. 5 ustawy o pdof
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.