PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Zmiany w rozliczaniu PIT za 2019 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w rozliczaniu PIT za 2019 r.

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Skala, koszty i kwota zmniejszająca w 2019 r.

Nowelizacją ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835) ustawodawca postanowił, że w rozliczeniu rocznym za 2019 r. w skali podatkowej, najniższa stawka podatku to 17,75%. Obowiązuje ona w pierwszym progu podatkowym, którego wysokość nie uległa zmianie i nadal wynosi 85.528 zł. Z kolei podatek w drugim progu jest wyliczany jako suma kwoty 15.181,22 zł oraz 32% nadwyżki ponad 85.528 zł pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek (patrz: Tabela 1).

Ponadto w zeznaniach podatnicy uwzględniają wyższe roczne koszty pracownicze. Za cały 2019 r. limit podstawowych kosztów pracowniczych z jednego stosunku pracy wynosi 1.751,25 zł (dotychczas 1.335 zł), a dla wieloetatowców - 2.626,54 zł (dotychczas 2.002,05 zł). Natomiast limit kosztów podwyższonych dla jednego etatu to 2.151,54 zł (dotychczas 1.668,72 zł), a przy kilku etatach 3.226,92 zł (dotychczas 2.502,56 zł) - patrz: Tabela 2.

Podwyższenie od 1 października 2019 r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów skutkuje również zwiększeniem kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o pdof). Wzrosły one ze 111,25 zł do 250 zł miesięcznie.

Ustawodawca zmodyfikował także roczną kwotę zmniejszającą podatek (patrz: Tabela 3). Została ona nieznacznie obniżona, ale progi dochodowe dla poszczególnych poziomów kwoty zmniejszającej podatek pozostawiono bez zmian.

Zawiadomienia i oświadczenia

Rok 2019 przyniósł wiele uproszczeń w zakresie obowiązków informacyjnych dla podatników pdof. Podatnicy w rocznym zeznaniu za 2019 r. mogą zawiadomić urząd skarbowy o wyborze:

 • sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej, stosowanego w 2019 r.,
   
 • na 2019 r. kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek,
   
 • na 2019 r. zaliczek w formie uproszczonej,
   
 • na 2019 r. kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu.

Podatnicy nie są już natomiast zobowiązani do zawiadamiania o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.

Również o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu podatnicy zawiadamiają urząd skarbowy w zeznaniu składanym za rok, w którym rozpoczęto stosowanie tej metody, a w razie rezygnacji z niej - w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym była ona stosowana.

W 2019 r. zlikwidowano też obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego przez podatnika pdof o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku. Podatnik, który zdecydował się na ich prowadzenie w 2019 r., mimo że w poprzednim roku nie osiągnął przychodów w kwocie co najmniej 2 mln euro, poinformuje o prowadzeniu ksiąg dopiero w zeznaniu rocznym za ten rok.

Ulga dla młodych

Niektóre przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, od 1 sierpnia 2019 r. korzystają z tzw. zwolnienia dla młodych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. W 2019 r. przedmiotowym zwolnieniem przychody te objęte były do kwoty 35.636,67 zł, o ile zostały uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Przychody te, pomimo że korzystają ze zwolnienia podatkowego, podlegają wykazaniu w rocznych zeznaniach PIT-36 i PIT-37 w oparciu o informacje PIT-11 sporządzane przez płatników.

W przypadku zastosowania omawianego zwolnienia koszty uzyskania przychodów ze wskazanych w nim tytułów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b ustawy o pdof). Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy o pdof. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, którą wprowadzono omawiane zwolnienie, projektodawca podkreślił, że z uwagi na to, iż odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przykładowo przychody w kwocie 60.000 zł, w tym zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof w wysokości 20.000 zł, kwota zapłaconych przez podatnika składek społecznych (obliczonych od 60.000 zł) będzie pomniejszana o kwotę obliczoną w wysokości: 20.000 zł × 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek zdrowotnych - o kwotę w wysokości: (20.000 zł minus składki społeczne) × 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego przedmiotowym zwolnieniem.

Zmiany w formularzach

W nowych wzorach formularzy zeznań rocznych zawarto pola umożliwiające podatnikom wywiązanie się z obowiązków informacyjnych, które omówione zostały wcześniej. W celu zapewnienia poprawnego obliczenia podatku w zeznaniach PIT-37 i PIT-36 dodano nową część, w której podatnicy wykazują przychody objęte "zerowym" PIT. Ponadto w wierszu "Działalność wykonywana osobiście" wyodrębniono pozycję przeznaczoną do wpisania przychodów i kosztów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof. Pozwoli to ustalić prawidłową wysokość przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów ich uzyskania, dochodów oraz kwot obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, w tym składek podlegających odliczeniu lub uwzględnianych dla potrzeb dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Aby uprościć rozliczenia, formularze zeznań rocznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw w spadku są określone w odrębnych drukach PIT-28S, PIT-36S oraz PIT-36LS.

W zeznaniach PIT za 2019 r. podatnicy po raz pierwszy mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w art. 26h ustawy o pdof. W tym celu w załączniku PIT/O dodano odrębny wiersz.

Również po raz pierwszy w zeznaniu za 2019 r. podatnicy będą odliczali od dochodu darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d) ustawy o pdof, czyli przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Także dla dokonania tego odliczenia dodano w PIT/O odrębne pozycje. Dodatkowo w związku z tymi darowiznami PIT/O będzie po raz pierwszy załącznikiem do zeznania PIT-36L.

Formularze zeznań PIT za 2019 r. zmodyfikowane zostały również pod kątem zmian w zakresie:

 • minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków (zmiana w PIT/MIT),
   
 • opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut (zmiana w PIT-38),
   
 • opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków - tzw. exit-tax (nowy wzór informacji PIT/PM stanowiącej załącznik do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS),
   
 • opodatkowania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP-box (zmiany w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/Z i PIT/B oraz w nowym załączniku PIT/IP),
   
 • cen transferowych (zmiany w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B oraz PIT/DS).
Tabela 1. Skala podatkowa za 2019 r.
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
  85.528 17,75% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528   15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Tabela 2. Roczne koszty pracownicze za 2019 r.
Koszty roczne za 2019 r.
podstawowe 1.751,25 zł
podwyższone 2.151,54 zł
podstawowe dla wieloetatowców 2.626,54 zł
podwyższone dla wieloetatowców 3.226,92 zł

Tabela 3. Kwota zmniejszająca uwzględniana w PIT za 2019 r.
Podstawa opodatkowania Wysokość kwoty zmniejszającej
do 8.000 zł 1.420 zł
ponad 8.000 zł, nie więcej niż 13.000 zł od 1.420 zł do 548,30 zł
ponad 13.000 zł, nie więcej niż 85.528 zł 548,30 zł
ponad 85.528 zł, nie więcej niż 127.000 zł od 548,30 zł do 0 zł
ponad 127.000 zł brak
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.