Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Sposoby dokumentowania odliczeń stosowanych w zeznaniach

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposoby dokumentowania odliczeń stosowanych w zeznaniach

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Osoby, które spełniają ustawowo określone warunki do obniżenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku w rozliczeniu rocznym, dokonując różnego rodzaju odliczeń, muszą pamiętać, że w większości przypadków samo spełnienie ustawowych warunków do zastosowania ulg i odliczeń nie jest wystarczającym kryterium pozwalającym na skorzystanie z tych podatkowych preferencji. W większości przypadków podatnik musi posiadać ustawowo określone dowody poniesienia odliczanych wydatków.

Darowizny

» w ramach 6%

Osoba fizyczna korzystająca z opodatkowania według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym wykazywane w zeznaniu odpowiednio dochody bądź przychody ma prawo obniżać o darowizny, ale tylko te spełniające kryteria wynikające z ustawy o pdof. Zgodnie z jej uregulowaniami dochody (przychody) obniżają jedynie kwoty darowizn przekazanych na cele:

 • wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), tj. m.in. pomocy społecznej, edukacji, kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu czy wspierania rodziny; z odliczenia tego można skorzystać, gdy darowizny na wskazane cele zostały przekazane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
   
 • kultu religijnego,
   
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222), w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników
    
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (przychodu).

Darowizny z ostatniej z wymienionych grup będą w zeznaniach za 2019 r. podlegały odliczeniu po raz pierwszy. Ta preferencja wprowadzona do ustawy o pdof z dniem 1 stycznia br. przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Odliczeniu w ramach ulgi podlega wartość przekazanych w darowiźnie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych. Odliczenie nie dotyczy jednak materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. Gdy w darowiźnie zostaną przekazane towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny należy uznać wartość towaru wraz z podatkiem VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość towarów, co do zasady, określa się w oparciu o ich ceny rynkowe, co wynika z art. 26 ust. 6 w związku z art. 19 ustawy o pdof (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 80 z br., na str. 5).


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Darowizny pieniężne, które podatnik zamierza odliczyć od dochodu, powinny być prawidłowo udokumentowane. W ich przypadku jest to dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. Z kolei w przypadku darowizny niepieniężnej dowód jej przekazania uprawniający do odliczenia stanowi dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. W PIT/O darczyńca oprócz kwoty przekazanej darowizny oraz kwoty dokonanego odliczenia, powinien wykazać dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, a w szczególności pełną nazwę obdarowanego i kraj - nie podaje jednak dokładnego adresu.

Jeżeli natomiast chodzi o darowizny przekazywane organizacjom zagranicznym, podatnik musi posiadać oświadczenie, iż na dzień przekazania darowizny taka organizacja była równoważną do tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele społecznie użyteczne i prowadzącą działalność pożytku publicznego.

» tzw. kościelne

Osoby fizyczne, które przekazują darowizny pieniężne na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, prawo do odliczenia ich wartości od dochodu zobowiązane są udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Natomiast gdy darowizna na ten cel nie jest pieniężna, dowodem jej przekazania jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz dane darczyńcy, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (pokwitowanie jej odbioru). Dodatkowo przy tego rodzaju darowiznach darczyńca w ciągu 2 lat od przekazania darowizny powinien od obdarowanego otrzymać sprawozdanie o jej przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

» krwiodawców

Całkowicie inne reguły dokumentowania ustawodawca przewidział dla darowizn przekazywanych na cele krwiodawstwa przez honorowych dawców krwi. W ich przypadku potwierdzeniem dokonania takiej darowizny jest zaświadczenie wystawione przez jednostkę publicznej służby krwi nieuwzględniające wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Zaświadczeniem tym krwiodawca udowadnia przekazanie krwi, natomiast wysokość odliczenia, które wykaże w zeznaniu PIT na jego podstawie, darczyńca wylicza sam.

Trzeba jednak pamiętać, że żadna z omówionych darowizn nie podlega odliczeniu, gdy została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie albo odliczona od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (art. 26 ust. 13a ustawy o pdof).

Wydatki rozliczane w uldze rehabilitacyjnej

Osoby spełniające ustawowe kryteria pozwalające na odliczanie od dochodu (przychodu) w rocznym PIT wydatków związanych z orzeczoną niepełnosprawnością ich lub niepełnosprawnych członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej mogą obniżać dochód (przychód) o wydatki z katalogu, który zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o pdof. Co jednak istotne, wydatki ujęte w tym katalogu, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki te były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Większość z wymienionych w przywołanym przepisie wydatków wymaga udokumentowania dowodem poniesienia. W praktyce może nim być np. rachunek, faktura czy dowód wpłaty.

Jedynie trzy kategorie wydatków rehabilitacyjnych nie wymagają posiadania dowodów ich poniesienia. Są to wydatki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o pdof),
   
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o pdof),
   
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia (art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o pdof).

Chociaż nie ma ustawowego wymogu posiadania dowodów poniesienia wskazanych wydatków, nie oznacza to, że nie ma konieczności spełnienia przez osoby uprawnione do ulgi rehabilitacyjnej jakichkolwiek warunków, aby je w zeznaniu odliczyć. Na żądanie organów podatkowych każda osoba korzystająca z takiego niewymagającego udokumentowania odliczenia, musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do tej preferencji. W szczególności zobowiązana jest:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
   
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Pomimo braku obowiązku dokumentowania niektórych ulg i odliczeń wykazywanych w rocznym PIT podatnik zobowiązany jest udowodnić prawo do korzystania z nich.

IKZE

Coraz popularniejsze staje się oszczędzanie na emeryturę w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Gromadzone na takim koncie środki podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o pdof. W oparciu o ten przepis odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają wpłaty na tego rodzaju konto prowadzone przez:

 • fundusze inwestycyjne albo
   
 • dobrowolne fundusze emerytalne, albo
   
 • podmioty prowadzące działalność maklerską, albo
   
 • zakłady ubezpieczeń, albo
   
 • banki.

Kwota odliczenia z tytułu wpłat na IKZE ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających poniesienie wydatku, którymi są bankowe dowody wpłaty.


Wskaźniki dotyczące odliczeń od dochodu (przychodu) oraz od podatku dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Ulga na dzieci

Z tzw. ulgi prorodzinnej, uregulowanej w art. 27f ustawy o pdof, podatnik może skorzystać w odniesieniu do każdego małoletniego dziecka, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego oraz sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Te same zasady korzystania z ulgi ustawodawca przewidział także dla podatników utrzymujących pełnoletnie uczące się dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy, w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Aby podatnik mógł z tej ulgi korzystać, nie jest zobowiązany posiadać dowodów poniesienia wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka. Jednak podatnicy odliczający ją w rocznych zeznaniach podatkowych powinni być w stanie udowodnić prawo do jej stosowania. Z tego właśnie względu w załączniku PIT/O podają liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru - imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Oprócz tego na wezwanie urzędu skarbowego rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia,
   
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
   
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
   
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Dokumentowanie prawa do zastosowania odliczenia w rocznym PIT
Rodzaj odliczenia Dowód uprawniający do jego zastosowania
darowizny
- w limicie 6% dochodu (przychodu): pieniężne - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy, pozostałe - dokument określający dane osobowe darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu
- działalność charytatywno-opiekuńcza kościelnych osób prawnych - oprócz ww. dowodów przekazania, w okresie 2 lat od jej dokonania - sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na przedmiotowy cel
- krwiodawcy - zaświadczenie z jednostki publicznej służby krwi
IKZE
- dowód poniesienia wydatku
ulga rehabilitacyjna
- ogólnie dowód poniesienia wydatku; natomiast w odniesieniu do wydatków z art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 oraz 14 ustawy o pdof, wystarczy samo udowodnienie prawa do ulgi w sposób wskazany w art. 26 ust. 7c ustawy o pdof
ulga na dzieci samego ponoszenia wydatków związanych z wychowaniem lub utrzymaniem dziecka nie trzeba udowadniać - należy jednak udowodnić prawo do ulgi w sposób wynikający z art. 27f ust. 5 ustawy o pdof, w szczególności:
- odpisem aktu urodzenia,
- zaświadczeniem sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- odpisem orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umową zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
- zaświadczeniem o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.