Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Kwota zmniejszająca podatek do zastosowania w zeznaniu
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kwota zmniejszająca podatek do zastosowania w zeznaniu

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Ewelina Piotrowska

Za 2017 r. składam indywidualnie zeznanie PIT-37, w którym rozliczę dochody opodatkowane według skali podatkowej. Podstawa opodatkowania wyniesie 10.632 zł. W jaki sposób powinnam ustalić przysługującą mi kwotę zmniejszającą podatek, którą mogę uwzględnić obliczając kwotę podatku?

W trakcie roku podatkowego płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) w wysokości 556,02 zł rocznie (miesięcznie 1/12 tej kwoty, czyli 46,33 zł).

Natomiast rozliczając w zeznaniu PIT-37 uzyskane w 2017 r. dochody opodatkowane według skali podatkowej podatnik uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku. Wartość tej kwoty należy ustalić na zasadach określonych w art. 27 ust. 1a ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z tym przepisem kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu podatkowym wynosi:

1) 1.188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł,

2) 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł) : 4.400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł,

3) 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł,

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Wobec tego Czytelniczka, u której w zeznaniu PIT-37 za 2017 r. podstawa obliczenia podatku wynosi 10.632 zł, powinna ustalić kwotę zmniejszającą podatek odliczaną w tym zeznaniu według wzoru podanego powyżej w punkcie 2 (przykład).

Przykład

Pani Maria w 2017 r. uzyskała wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej. W sporządzanym zeznaniu PIT-37 za 2017 r. ustaliła podstawę obliczenia podatku w wysokości 10.632 zł.

W związku z tym wysokość kwoty zmniejszającej podatek wyniesie:

   1.188 zł - 631,98 zł × (10.632 zł - 6.600 zł) : 4.400 zł = 608,88 zł.

W efekcie podatek obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pdof wyniesie: 10.632 zł × 18% - 608,88 zł = 1.304,88 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60