Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Rozliczenie w PIT zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie w PIT zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Agata Cieśla

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej korzystając w niej z pomocy żony jako osoby współpracującej. W 2017 r. otrzymałem zwrot składek ubezpieczeniowych nadpłaconych za 2015 r. Składki te odliczałem odpowiednio od dochodu (składki społeczne) i od podatku (składki zdrowotne), a składką na FP obciążałem firmowe koszty. Czy otrzymanie ich zwrotu obliguje mnie do dokonania korekty zeznania za rok, którego składki dotyczą?

NIE. Czytelnik nie ma obowiązku sporządzenia korekty rocznego zeznania podatkowego za rok, którego dotyczyły nadpłacone składki ubezpieczeniowe. Zwrot tej nadpłaty powinien natomiast rozliczyć w zeznaniu PIT-36 za okres, w którym ją otrzymał, czyli za 2017 r.

Tryb postępowania podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, którzy odliczają składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne odpowiednio od dochodu i podatku, w przypadku zwrotu tych składek określa art. 45 ust. 3a ustawy o pdof. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji gdy podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń m.in. od dochodu i podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z uregulowań przywołanego przepisu wynika, że sposób rozliczenia zwróconych składek jest uzależniony od ich rodzaju. Stąd składki na ubezpieczenia społeczne, uprzednio odliczone od dochodu, podatnik powinien doliczyć do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za rok otrzymania, natomiast nadpłacone i zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczone od podatku, powinien dodać do obliczonego podatku również w zeznaniu za rok, w którym zostały zwrócone.

W konsekwencji Czytelnik zwróconą kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, uprzednio odliczoną od dochodu za rok 2015, musi doliczyć do dochodu w rocznym zeznaniu PIT-36, które złoży za 2017 r. Z kolei podatek obliczony według skali podatkowej wykazany w zeznaniu rocznym składanym za rok 2017 powinien powiększyć o wartość nadpłaconych i zwróconych składek zdrowotnych uprzednio odliczonych w 2015 r. (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

Natomiast składki na Fundusz Pracy, których wartością obciążał koszty w 2015 r., w dacie otrzymania nadpłaty Czytelnik powinien był zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej w oparciu o art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o pdof.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60