Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Niepełny rok zatrudnienia a kwota zmniejszająca podatek
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Niepełny rok zatrudnienia a kwota zmniejszająca podatek

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Agata Cieśla

W 2017 r. skończyłem studia. Od lipca byłem zatrudniony na umowę o pracę na 3/4 etatu. Uzyskane z tego tytułu dochody były jedynymi, jakie w tym roku osiągnąłem. Czy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37, które złożę za 2017 r., powinienem uwzględnić kwotę zmniejszającą w wysokości zastosowanej w trakcie roku przez pracodawcę przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, czy też wynikającą z art. 27 ust. 1a ustawy o pdof?

Zakład pracy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczając pracownikowi w 2017 r. miesięczną zaliczkę na pdof od wypłacanych mu (stawianych do dyspozycji) należności ze stosunku pracy, zobowiązany był zastosować reguły wynikające z art. 32 ustawy o pdof, o ile dysponował aktualnym oświadczeniem złożonym przez pracownika na formularzu PIT-2.

W odniesieniu do obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na pdof w 2017 r. obowiązywała i obecnie obowiązuje zasada, wynikająca z art. 27b ust. 1 ustawy o pdof, stosowania kwoty zmniejszającej w wysokości 556,02 zł rocznie (miesięcznie 1/12 tej kwoty, czyli 46,33 zł). Płatnik uwzględnia ją do momentu, gdy dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85.528 zł. Po przekroczeniu tego progu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w ogóle jej nie stosuje. Ten mechanizm stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku powoduje, że ostateczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek przysługującej podatnikowi za dany rok podatkowy, a wynikająca z art. 27b ust. 1a ustawy o pdof, ustalana jest przez niego dopiero w rozliczeniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek uwzględniana w zeznaniu rocznym jest kwotą stałą i niepodzielną. Nie liczba przepracowanych miesięcy oraz wymiar czasu pracy, ale wysokość podstawy obliczenia podatku ma wpływ na wysokość kwoty zmniejszającej podatek uwzględnianej w rocznym PIT. Stąd w pełnej przysługującej wysokości stosuje ją każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60