Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Status samotnego rodzica konieczny dla skorzystania z preferencji podatkowej
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Status samotnego rodzica konieczny dla skorzystania z preferencji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Ewelina Piotrowska

Rozstałam się z mężem w listopadzie 2016 r., ale do dnia dzisiejszego nie rozwiedliśmy się, nie jesteśmy też w separacji. Od czasu rozstania samotnie wychowuję naszą kilkuletnią córkę. Mąż nadal jest zameldowany pod tym samym adresem co ja, ale faktycznie przebywa za granicą. Od czasu rozstania nie uczestniczy w wychowaniu naszej córki i nie zamieszkuje z nami. Czy w tej sytuacji mogę za 2017 r. rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Aby skorzystać z preferencji podatkowej polegającej na określeniu w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (i ewentualnych dochodów małoletnich dzieci, o których mowa w art. 7 ustawy o pdof), należy spełnić warunki przewidziane w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof.

Z przepisu tego wynika m.in., że z preferencji tej może skorzystać osoba, która w 2017 r. samotnie wychowywała dzieci:

 • małoletnie,
   
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, 
   
 • do ukończenia 25 lat uczące się w Polsce lub za granicą, jeżeli w 2017 r. nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o pdof, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przy czym, aby mieć uprawnienie do takiego sposobu rozliczenia, nie wystarczy faktyczne samotne wychowywanie dziecka bez udziału drugiego z rodziców. Wśród przesłanek, które uprawniają do skorzystania z tej preferencji podatkowej, jest m.in. posiadanie statusu osoby samotnie wychowującej dziecko.

Zgodnie z ustawą o pdof do takich osób zalicza się rodziców lub opiekunów prawnych:

 • będących panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo
   
 • w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub
   
 • pozostających w związku małżeńskim, jeżeli ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zatem, w myśl ustawy o pdof, osoba pozostająca w związku małżeńskim jest uważana za osobę samotnie wychowującą dziecko, gdy jest osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Tak więc Czytelniczka, która w 2017 r. faktycznie samotnie wychowywała małoletnią córkę, nie będzie miała prawa w zeznaniu podatkowym za 2017 r. skorzystać z prawa do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci, jeżeli nie zaistniały wskazane przesłanki.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60