Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Pozostałe zagadnienia  »   Posiadanie statusu samotnego rodzica przez część roku podatkowego
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Posiadanie statusu samotnego rodzica przez część roku podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Ewelina Piotrowska

Do 2016 r. rozliczałem się jako samotny rodzic wychowujący małoletnie dziecko. W lutym 2017 r. zawarłem związek małżeński, ale do dnia zawarcia małżeństwa faktycznie sam wychowywałem własne, małoletnie dziecko. Czy w PIT-37 za 2017 r. mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Rozliczenie się w zeznaniu rocznym w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci pozwala na ustalenie podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (uwzględniając także ewentualne dochody małoletniego dziecka, o których mowa w art. 7 ustawy o pdof - Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Jednak, aby rodzic mógł skorzystać z tej preferencji podatkowej, musi spełnić ustawowe warunki przewidziane dla tego sposobu rozliczenia. Przede wszystkim, w myśl art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, powinien posiadać status osoby samotnie wychowującej dzieci. Zgodnie z tym przepisem do takich osób zalicza się rodzica lub opiekuna prawnego:

  • będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo
     
  • w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub
     
  • pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,

który w roku podatkowym samotnie wychowuje m.in. małoletnie dzieci.

Z przepisu tego nie wynika, że kryteria uprawniające do uznania rodzica za osobę samotnie wychowującą dziecko należy spełniać przez cały rok podatkowy. To oznacza, że aby skorzystać z uprawnienia do rozliczenia w ten preferencyjny sposób, wystarczy posiadać status osoby samotnie wychowującej dzieci tylko przez część roku podatkowego.

W omawianym przypadku Czytelnik w lutym 2017 r. zawarł związek małżeński. Zatem od tego dnia nie posiada już statusu osoby samotnie wychowującej dziecko. Warunki dla uznania go za taką osobę spełniał jednak do dnia zawarcia związku małżeńskiego. Wobec tego należy uznać, że za część 2017 r. posiadał status osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko. Stąd będzie miał prawo do rozliczenia się w PIT-37 jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Aby skorzystać z takiego sposobu rozliczenia, musi wystąpić w zeznaniu podatkowym PIT-37 ze stosownym wnioskiem w tej kwestii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (zaznaczając właściwy kwadrat w zakresie sposobu opodatkowania). Ponadto do niego ani do dziecka nie mogą mieć zastosowania przepisy o podatku liniowym, ryczałcie ewidencjonowanym (z wyjątkiem gdy ryczałt dotyczy przychodów z najmu), karcie podatkowej, o podatku tonażowym oraz o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60