Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Jak przez internet złożyć zeznanie PIT za 2020 r.?
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak przez internet złożyć zeznanie PIT za 2020 r.?

Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Małgorzata Żujewska

Podatnicy muszą złożyć PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Zeznanie podatkowe można przesłać przez internet. W czasie epidemii koronowirusa zaleca się tę opcję jako bezpieczniejszą od przekazania rozliczenia w formie papierowej. Nie jest do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Własne rozliczenie

Zeznanie PIT za 2020 r. można złożyć w formie elektronicznej samodzielnie lub w ramach usługi Twój e-PIT.

Rozliczenie można sporządzić samodzielnie przy użyciu odpowiedniego interaktywnego formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego pozwalającego na przesłanie zeznania podatkowego do systemu e-Deklaracje.


Darmowy program PIT Gofin 2020 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Zeznanie podatkowe samodzielnie sporządzone i przekazywane przez internet nie musi (chociaż może) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Można użyć danych autoryzujących. Polega to na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Podaje się przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2019 r. Wymagana jest kwota z jednego z tych rozliczeń (dowolnego). Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku dokumentach. Jeżeli za 2019 r. nie zostało złożone żadne z wymienionych zeznań lub roczne obliczenie podatku, należy wpisać "0" (zero). Opisaną metodę autoryzacji rozliczeń mogą stosować małżonkowie składający wspólny PIT-36 lub PIT-37. Małżeńskie zeznanie podatkowe należy opatrzyć danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik (tj. jako pierwszy). Nie łączy się przychodów obojga małżonków.

Usługa Twój e-PIT

Inna opcja złożenia zeznania to skorzystanie z usługi Twój e-PIT. W ten sposób można złożyć PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 za 2020 r. Rozliczenie PIT-36 nie obejmuje jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Przedsiębiorcy nadal muszą samodzielnie sporządzać roczne zeznanie podatkowe. W ramach usługi Twój e-PIT nie rozliczą się również podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku.

Twój e-PIT jest w bieżącym roku częścią serwisu e-Urząd Skarbowy. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego, trzeba zalogować się do tego serwisu (na stronie www.podatki.gov.pl). Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwsza opcja to skorzystanie z login.gov.pl, czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Drugim sposobem jest podanie kilku indywidualnych danych podatkowych. Te dane to: PESEL albo NIP i data urodzenia, kwota przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2020 r. (np. z PIT-11), kwota przychodu z rozliczenia za 2019 r. oraz kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania podatkowego za 2019 r. Logowanie przy użyciu danych uwierzytelniających jest wykluczone, gdy kwota przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT za 2019 r. wynosi "0". Trzecia możliwość logowania - dodana w bieżącym roku - to użycie aplikacji mObywatel. Do jej uruchomienia potrzebny jest profil zaufany. Po aktywacji aplikacji mObywatel należy zeskanować kod QR.

Zeznania podatkowe zostały sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. pracodawców, organy emerytalno-rentowe, instytucje finansowe (np. PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C). Zawierają również dane rejestracyjne podatników oraz informacje wynikające z rozliczeń złożonych za 2019 r. Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować. Przykładowo w PIT-37 można zmienić sposób rozliczenia na wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wskazać organizację pożytku publicznego w celu przekazania 1% podatku, dodać lub zmienić numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku, uwzględnić ulgi (na dzieci, termomodernizacyjną czy odliczenie darowizny przekazanej na walkę z COVID-19). Udostępnione zeznanie podatkowe można również odrzucić i złożyć rozliczenie we własnym zakresie.

Jeżeli do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci PIT-37 lub PIT-38 za 2020 r. przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2021 r. Automatyczna akceptacja nie jest przewidziana w przypadku PIT-36 za 2020 r. Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub odrzuci to rozliczenie do 30 kwietnia 2021 r., musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (w formie papierowej lub elektronicznej).

Podpis pełnomocnika

PIT za 2020 r. może w imieniu podatnika podpisać i złożyć ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność mają osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione. Pełnomocnikiem może być właściciel biura rachunkowego, doradca podatkowy, ale także członek rodziny podatnika. Podstawą podpisania przez pełnomocnika rozliczenia przesyłanego przez internet jest UPL-1. Jeżeli pełnomocnik ma podpisać małżeńskie e-zeznanie podatkowe, to oboje małżonkowie muszą złożyć takie pełnomocnictwo.

UPL-1 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Stanowi tak art. 80a § 2a i 2c Ordynacji podatkowej. Papierowy formularz składa się lub wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. W przypadku osób fizycznych właściwość tego urzędu skarbowego ustala się zasadniczo ze względu na miejsce ich zamieszkania. UPL-1 mające formę elektroniczną należy natomiast przekazać Szefowi KAS przez ePUAP. Wysyła się je na skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów (ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa KAS). Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

UPL-1 uprawnia, w okresie obowiązywania, do podpisywania wszystkich deklaracji, zeznań, informacji czy zgłoszeń przesyłanych do różnych organów podatkowych. Zakresu tego pełnomocnictwa nie można ograniczyć ze względu na rodzaj podatku czy charakter rozliczeń podatkowych składanych przez internet, np. zawęzić tylko do podpisania PIT-36 za 2020 r. Podatnik może jedynie określić okres obowiązywania pełnomocnictwa, wskazując od i do kiedy jest ono ważne, np. do 1 do 30 kwietnia 2021 r. Podanie dnia, od którego upoważnienie obowiązuje, a nieokreślenie ostatniego dnia jego ważności, będzie oznaczało udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga złożenia zgłoszenia OPL-1.

Wpłata podatku

Roczne rozliczenie podatku dochodowego może oznaczać nie tylko złożenie zeznania podatkowego, ale również obowiązek zapłaty wykazanego w nim podatku.

Podatek wynikający z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2020 r. należy uregulować do 30 kwietnia 2021 r. Dokonanie wpłaty po terminie będzie wiązać się z obciążeniami odsetkowymi i możliwością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Wyjątek przewidziano w przypadku podatku wynikającego z zeznania PIT-37 lub PIT-38 za 2020 r. automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnik, który sam nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju br. informację z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tego tygodniowego terminu pozwoli uniknąć zapłaty odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty. Wynika tak z art. 45cf ustawy o pdof.

Podatek dochodowy należy uiścić na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Wpłaty można dokonać on-line za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy. Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, podatek wynikający z ich wspólnego PIT-36 lub PIT-37 za 2020 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Odpowiadają oni bowiem solidarnie za podatek wykazany we wspólnym rozliczeniu. Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę - bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Zalecane jest jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik (tj. jako pierwszy).

Podatek, bez względu na jego kwotę, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny. Do tego grona zalicza się jego: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Jeżeli treść dowodu wpłaty dokonanej przez wymienione osoby nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia wpłaty, uznaje się, że pochodzi ona ze środków podatnika.

E-podpisy w rozliczeniach podatkowych

Kwalifikowany podpis elektroniczny - przypisany jest do konkretnej osoby, opiera się na specjalnym kwalifikowanym certyfikacie i składa się go za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia. Zestaw do posługiwania się tym podpisem trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Lista podmiotów zajmujących się sprzedażą w Polsce znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl).

Profil zaufany - uzyskuje się bezpłatnie. Trzeba mieć jednak nadany numer PESEL. Wniosek o profil zaufany można złożyć przez serwis internetowy www.pz.gov.pl, a następnie udać się osobiście do dowolnego punktu potwierdzającego w celu poświadczenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Wizyta w punkcie potwierdzającym musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia przesłania wniosku. Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Funkcję punktu potwierdzającego pełnią urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe, oddziały ZUS czy NFZ (pełna lista punktów dostępna jest pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList). Profil zaufany można również założyć on-line za pomocą: internetowego konta bankowego (w wybranych bankach), e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Istnieje możliwość uzyskania tymczasowego profilu zaufanego. Różni się on od standardowego okresem ważności. Jest ważny 3 miesiące, a standardowy - 3 lata. Aby uzyskać tymczasowy profil zaufany, należy złożyć wniosek przez internet (na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany/), a następnie odbyć wideorozmowę z urzędnikiem. Dogodny termin i godzinę takiej rozmowy wybiera się już na etapie składania wniosku. W jej trakcie trzeba okazać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (paszportu może użyć tylko osoba, która ma lub miała polski dowód osobisty).

Podpis osobisty - to podpis elektroniczny oparty na certyfikacie podpisu osobistego zawartego w e-dowodzie osobistym. Certyfikat zawiera imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, trzeba kupić czytnik do e-dowodu oraz zainstalować odpowiednie oprogramowanie: E-dowód menadżer (do obsługi e-dowodu) oraz E-dowód podpis elektroniczny (do podpisywania elektronicznych dokumentów). Inna opcja to posiadanie smartfona z anteną NFC oraz zainstalowanie aplikacji eDO App.


Kwota przychodu autoryzująca e-zeznanie składane w 2021 r.
rozliczenie za 2019 r. kwota przychodu
PIT-28 (22) poz. 46
PIT-36 (27) poz. 59, 61 lub 116 albo poz. 60, 62 lub 173, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2019 r. jako małżonek
PIT-36L (16) poz. 20 lub poz. 25
PIT-37 (26) poz. 36, 38 lub 69 albo poz. 37, 39 lub 102, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2019 r. jako małżonek
PIT-38 (14) poz. 24 lub poz. 34
PIT-39 (10) poz. 20
PIT-40A (19) poz. 38 lub poz. 40
brak 0 (zero)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.