Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Chcąc skorzystać z odliczeń, trzeba zadbać o dowody
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Chcąc skorzystać z odliczeń, trzeba zadbać o dowody

Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Agata Cieśla

W podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonują preferencje, z których uprawnieni podatnicy korzystają w formie odliczeń odpowiednio od dochodu (przychodu), dzięki czemu mogą obniżyć podstawę opodatkowania, oraz od podatku, co pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego.

Większość z przysługujących ulg i odliczeń podatnicy realizują w rocznych zeznaniach podatkowych. Jednak najczęściej samo spełnienie ustawowych warunków do ich zastosowania nie jest wystarczające, aby z nich skorzystać. W większości przypadków podatnik musi posiadać ustawowo określone dowody poniesienia odliczanych wydatków.

Darowizny

Ustawodawca umożliwił osobom fizycznym korzystającym z opodatkowania według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym obniżanie wykazywanych w zeznaniu odpowiednio dochodów bądź przychodów o ustawowo określone darowizny. Z uregulowań ustawy o pdof wnika, że dochody (przychody) mogą zostać obniżone o kwoty darowizn przekazanych na cele:

 • wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); odliczenie jest możliwe, gdy darowizny na wskazane w tym przepisie cele zostały przekazane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (przychodu); z odliczenia tych darowizn mogą skorzystać również tzw. liniowcy.

Udokumentowaniem darowizny pieniężnej, którą podatnik zamierza odliczyć od dochodu jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. Z kolei darowiznę niepieniężną potwierdza dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Z kolei w odniesieniu do darowizn przekazywanych organizacjom zagranicznym, podatnik musi posiadać oświadczenie, iż na dzień przekazania darowizny taka organizacja była równoważną do tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele społecznie użyteczne i prowadzącą działalność pożytku publicznego.

• Działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła

Przekazanie darowizny pieniężnej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, w celu pomniejszenia o nią dochodu (przychodu) podatnik powinien udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W odniesieniu do darowizny niepieniężnej dowodem jej przekazania jest dokument wskazujący wartość tej darowizny oraz dane darczyńcy, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (pokwitowanie jej odbioru). Oprócz tego darczyńca w ciągu 2 lat od przekazania darowizny powinien od obdarowanego otrzymać sprawozdanie o jej przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

• Krwiodawcy

Szczególny sposób dokumentowania dotyczy darowizn przekazywanych na cele krwiodawstwa przez honorowych dawców krwi. Tu potwierdzeniem dokonania darowizny jest zaświadczenie wystawione przez jednostkę publicznej służby krwi nieuwzględniające wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Zaświadczeniem tym krwiodawca udowadnia przekazanie krwi, natomiast kwotę odliczenia do wykazania w rocznym PIT wylicza sam.

• Darowizny covidowe

Na szczególnych zasadach odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają darowizny przekazywane określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19 oraz tzw. darowizny oświatowe, wynikające odpowiednio z art. 52n ust. 1art. 52x ustawy o pdof oraz art. 57b ust. 1art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). Odliczeniu w zeznaniach za 2020 r. od podstawy opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym podlegają tego rodzaju darowizny przekazane podmiotom określonym w przywołanych przepisach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do końca 2020 r. w wysokości odpowiadającej kwocie przekazanej darowizny oraz 150% lub 200% w zależności od terminu ich przekazania. Darowizny te powinny zostać udokumentowane w sposób określony w art. 26 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o pdof, co oznacza, że covidowe darowizny pieniężne, które podatnik zamierza odliczyć od dochodu, powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy. Natomiast covidową darowiznę niepieniężną powinien potwierdzać dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Ulga rehabilitacyjna

Uprawnieni podatnicy mogą w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu PIT obniżać dochód (przychód) o wydatki wskazane art. 26 ust. 7a ustawy o pdof ponoszone w związku z orzeczoną niepełnosprawnością ich lub niepełnosprawnych członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu. Wydatki ujęte w tym przepisie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków ZFRON, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, ZFŚS albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki te były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Większość z wymienionych w przywołanym przepisie wydatków wymaga udokumentowania dowodem poniesienia. W praktyce może nim być np. rachunek, faktura czy dowód wpłaty.

Tylko trzy rodzaje wydatków rehabilitacyjnych nie muszą być udokumentowane dowodem ich poniesienia. Są to wydatki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o pdof),
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o pdof),
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia (art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o pdof).

Brak obowiązku posiadania dowodów poniesienia wskazanych wydatków nie jest równoznaczny z tym, że osoby uprawnione do ulgi rehabilitacyjnej nie muszą spełnić żadnych warunków, aby je w zeznaniu odliczyć. Na żądanie organów podatkowych każda osoba korzystająca z takiego niewymagającego udokumentowania odliczenia zobowiązana jest przedłożyć dowody pozwalające na ustalenie jej prawa do tej preferencji. W szczególności musi ona:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Pomimo braku obowiązku dokumentowania niektórych ulg i odliczeń wykazywanych w rocznym PIT, podatnik zobowiązany jest udowodnić prawo do korzystania z nich.

Wpłaty na IKZE

Środki gromadzone na emeryturę w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o pdof. Kwota odliczenia z tytułu wpłat na IKZE ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających poniesienie wydatku, którymi są bankowe dowody wpłaty.


Wskaźniki dotyczące odliczeń od dochodu (przychodu) oraz od podatku dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Ulga prorodzinna

Z ulgi na dzieci nazywanej ulgą prorodzinną, wynikającej z art. 27f ustawy o pdof, podatnik może skorzystać w odniesieniu do każdego małoletniego dziecka, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego oraz sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Przywilej ten dotyczy również podatników utrzymujących pełnoletnie uczące się dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy, w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Aby podatnik mógł z tej ulgi korzystać, nie jest zobowiązany posiadać dowodów poniesienia wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka. Jednak również w tym przypadku podatnik korzystający z niej w rocznym PIT powinien być w stanie udowodnić prawo do jej stosowania. W tym celu w załączniku PIT/O podaje liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru - imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Oprócz tego na wezwanie urzędu skarbowego rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak udowodnić prawo do zastosowania odliczenia w rocznym PIT?
Stosowane odliczenie Niezbędne udokumentowanie
Darowizny
- w limicie 6% dochodu (przychodu) oraz tzw. darowizny covidowe: pieniężne - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy, pozostałe - dokument określający dane osobowe darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu,
- działalność charytatywno-opiekuńcza kościelnych osób prawnych - oprócz ww. dowodów przekazania, w okresie 2 lat od jej dokonania - sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na przedmiotowy cel,
- krwiodawcy - zaświadczenie z jednostki publicznej służby krwi
IKZE
- dowód poniesienia wydatku
Ulga rehabilitacyjna
- zasadniczo dowód poniesienia wydatku; nie jest on konieczny tylko w przypadku odliczeń z art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 oraz 14 ustawy o pdof - tu jednak trzeba udowodnić prawo do odliczenia zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o pdof
Ulga na dzieci
- nie udowadnia się wydatków związanych z wychowaniem lub utrzymaniem dziecka, a jedynie prawo do ulgi w sposób wskazany w art. 27f ust. 5 ustawy o pdof

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.