PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Przedsiębiorstwo w spadku a rozliczenie roczne
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przedsiębiorstwo w spadku a rozliczenie roczne

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Małgorzata Rymarz

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Jej celem jest umożliwienie funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, do czasu formalnego ustalenia spadkobierców i podjęcia przez nich decyzji co do dalszych losów przedsiębiorstwa. Nowe regulacje mają też odzwierciedlenie w pdof.

Zakres pojęcia

Przedsiębiorstwo w spadku to ogół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiących mienie przedsiębiorcy (lub przedsiębiorcy i jego małżonka) w chwili jego śmierci.

W trakcie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwo w spadku może powiększyć się także o inne składniki, nabyte przez uprawnione osoby.

Pieczę nad nim może sprawować zarządca sukcesyjny. O ile został powołany i wpisany do CEIDG za życia przedsiębiorcy, przystępuje do działania z chwilą jego śmierci. Jeżeli zarządcę ustanawiają następcy prawni przedsiębiorcy, obejmuje on swoją funkcję dopiero po pewnym czasie. Należy dodać, że ustawa dyscyplinuje do powołania zarządcy w ciągu 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

W tym okresie osoby będące prawdopodobnymi następcami prawnymi zmarłego są uprawnione do tymczasowego zarządzania firmą w ramach tzw. czynności zachowawczych.

Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik

Urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym zmarłego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku uzyskuje status podatnika pod warunkiem ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo przedłużenia ważności NIP na podstawie zgłoszenia złożonego przez osobę uprawnioną do dokonania czynności zachowawczych.

Jeżeli zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem w spółce cywilnej, podatnikiem z tytułu udziału w tej spółce jest przedsiębiorstwo w spadku, traktowane jak wspólnik. W tym przypadku status podatnika warunkowany jest ustanowieniem zarządu sukcesyjnego.

Status podatnika obejmuje dochody osiągnięte przez przedsiębiorstwo w spadku w okresie od daty śmierci przedsiębiorcy i trwa do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do wykonywania czynności zachowawczych.

Z powyższego wynika, że zmarły przedsiębiorca oraz przedsiębiorstwo w spadku to dwaj odrębni podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (przykład 1).

Formularze zeznań rocznych

Ustanowieni zarządcy sukcesyjni albo osoby uprawnione do podejmowania czynności zachowawczych przed ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego w celu rozliczenia przedsiębiorstwa w spadku składają w zależności od formy opodatkowania, jaką miał zmarły przedsiębiorca, zeznania PIT-36S i PIT-36LS. W tym celu korzystają z formularzy PIT-36/PIT-36S i odpowiednio PIT-36L/PIT-36LS. Wybór opcji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa w spadku polega na skreśleniu oznaczenia niewłaściwego. Wypełniając zeznanie roczne przedsiębiorstwa w spadku, należy wpisać NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz jego dane: nazwisko, imię, datę urodzenia. Podawanie adresu nie jest w tym przypadku konieczne. Odbiorcą zeznania jest naczelnik urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Zeznanie roczne przedsiębiorstwa w spadku podpisuje zarządca sukcesyjny, a jeśli nie został jeszcze ustanowiony - osoba uprawniona do dokonywania czynności zachowawczych, jeśli zgłoszono zamiar kontynuacji działalności gospodarczej.

Przychody i koszty przedsiębiorstwa w spadku

W myśl art. 7a ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), przychody przedsiębiorstwa w spadku zaliczane są tylko do jednego źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej.

W formularzu PIT-36S oraz PIT-36LS można zatem wypełnić wyłącznie rubryki odnoszące się do tego źródła. Okoliczność, że zmarły przedsiębiorca pobierał równocześnie emeryturę lub osiągał przychody ze stosunku pracy nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż nie jest to zeznanie roczne zmarłego przedsiębiorcy.

Przychodami przedsiębiorstwa w spadku są wszystkie przychody związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez to przedsiębiorstwo, w tym w formie spółki cywilnej. Zalicza się do nich również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku niezależnie od tego, kiedy zostały nabyte przez zmarłego przedsiębiorcę, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1.500 zł. Przychody te stanowią również przychody uzyskane z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości i praw majątkowych o charakterze mieszkalnym.

Jednocześnie przedsiębiorstwo w spadku, jak każdy inny podatnik prowadzący działalność gospodarczą, może zaliczać do kosztów podatkowych własne wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła (z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy o pdof). Oprócz tego, w rachunku podatkowym mogą zostać rozliczone koszty poniesione przez zmarłego przedsiębiorcę, związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zgodnie z ustawą podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po śmierci przedsiębiorcy (przykład 2).

Do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa w spadku należeć będą także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po zmarłym przedsiębiorcy. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje amortyzację, przyjmując jako jej podstawę wartość początkową ujawnioną w ewidencji prowadzonej przez zmarłego przedsiębiorcę z uwzględnieniem dokonanych już odpisów.

Rozliczenie kredytu podatkowego i strat

Jeżeli zmarły przedsiębiorca korzystał w latach ubiegłych z kredytu podatkowego, przedsiębiorstwo w spadku ma obowiązek dokonać doliczenia dochodu, którego nie doliczył zmarły. Doliczenia należy dokonać w części C załącznika PIT/Z składanego razem z zeznaniami PIT-36S albo PIT-36LS.

Gdy zmarły przedsiębiorca w latach 2013-2017 wykazał straty z działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo w spadku ma możliwość ich podatkowego zrekompensowania w zeznaniu rocznym.

Obniżenie dochodu w PIT-36S lub PIT-36LS za 2018 r. o wysokość straty dokonywane jest na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie do końca 2018 r. przepisami w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Przykład 1

Jan Nowak prowadzący indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zmarł 15 grudnia 2018 r. Uprzednio ustanowił zarządcę sukcesyjnego w osobie swojego syna.

Syn zmarłego przedsiębiorcy, składając zeznanie roczne PIT-36S za przedsiębiorstwo w spadku, uwzględni w nim tylko dochody tego przedsiębiorstwa osiągnięte od dnia otwarcia spadku, czyli 15 grudnia, do końca roku 2018. Dochody z działalności gospodarczej (ani z innych źródeł przychodów) Jana Nowaka przypadające na okres od 1 stycznia do 14 grudnia 2018 r. nie są dochodami przedsiębiorstwa w spadku i nie powinny być uwzględniane w zeznaniu rocznym PIT-36S. Dochody zmarłego przedsiębiorcy będą stanowić przedmiot odrębnego rozliczenia.


Przykład 2

Po zmarłym 15 grudnia 2018 r. przedsiębiorcy pozostał salon samochodowy, którego zarządcą sukcesyjnym jest syn zmarłego. W okresie od otwarcia spadku do końca roku sprzedano pięć aut, przy czym dwa z nich nabyte zostały przez zmarłego przedsiębiorcę. W zeznaniu rocznym PIT-36S, jako przychód przedsiębiorstwa w spadku ujęte zostaną wpływy z tytułu sprzedaży wszystkich pięciu samochodów dokonane po dniu otwarcia spadku. Jednocześnie w rubryce służącej rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów znajdzie się suma wydatków poniesionych na ich zakup, które nie zostały rozliczone w kosztach przedsiębiorcy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.