PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Nowości w rozliczaniu PIT za 2018 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowości w rozliczaniu PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Agata Cieśla

W dzisiejszym numerze rozpoczynamy na łamach naszej Gazety kolejną już, cieszącą się dużym zainteresowaniem Czytelników, akcję PIT. W wyniku nowelizacji m.in. ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 2126 ze zm.), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., składanie zeznań PIT za 2018 r. w stosunku do reguł obowiązujących w zakresie rozliczeń sporządzanych za ubiegły rok będzie wyglądało inaczej.

PIT obowiązkowy nie dla każdego

Przede wszystkim część podatników nie będzie musiała samodzielnie składać zeznań rocznych za 2018 r. Za nich zeznania te będzie przygotowywać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). KAS sporządzi te zeznania za 2018 r. osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37, oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych, które podlegają wykazaniu w zeznaniu PIT-38. Te dwa rodzaje zeznań KAS wypełni w oparciu o informacje przekazane do urzędów skarbowych przez płatników pdof, danych z własnych rejestrów oraz zeznań podatkowych złożonych za ubiegły rok (np. w zakresie ulgi na dzieci).

Podatnik będzie mógł w stosunku do tak udostępnionego zeznania podatkowego dokonać jego weryfikacji, a następnie zaakceptować bez zmian, zmodyfikować (np. wybrać opcję preferencyjnego opodatkowania) lub odrzucić je i rozliczyć się samodzielnie. Termin na dokonanie tych czynności upłynie 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli przed upływem tego terminu nie podejmie on żadnej z tych czynności, wówczas zeznanie podatkowe udostępnione przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane. Ta automatyczna akceptacja będzie równoznaczna ze złożeniem przez podatnika PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. z upływem terminu do składania zeznań rocznych, czyli z dniem 30 kwietnia 2019 r. Podatnik, który nie zapłaci podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, zostanie w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności poinformowany o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni. Jeżeli wpłaty dokona w tym terminie, wówczas będzie mógł uniknąć zapłaty odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty.

Termin składania zeznań

Równie ważne zmiany czekają podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zdecydują się na samodzielne składanie zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. Dla tych dwóch rodzajów zeznań rocznych terminem składania będzie okres od 15 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Zeznania, które podatnicy złożą przed tą datą, będą traktowane przez urząd skarbowy jako złożone 15 lutego. Pozostałe zeznania roczne za 2018 r., tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-39, będą składane w terminie dotychczas obowiązującym, czyli od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w zakresie terminu składania rocznego zeznania za 2018 r. nie dotyczą również tzw. ryczałtowców. Zeznanie PIT-28 za 2018 r. złożą oni po zakończeniu roku podatkowego w terminie do końca stycznia 2019 r. Dopiero zeznania PIT-28 za 2019 r. będą składali w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Począwszy od tego rozliczenia również w ich przypadku zeznania, które złożą przed 15 lutego, będą traktowane jako złożone 15 lutego.

PIT na preferencyjnych zasadach

Podatnikom pdof, którzy spełniają ustawowe warunki, ustawodawca dał możliwość skorzystania z tzw. preferencyjnego sposobu opodatkowania. Ma on zastosowanie w odniesieniu do dwóch kategorii podatników: małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Podatnikom będącym małżonkami, którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i między którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 6 ustawy o pdof, przepisy umożliwiają złożenie wspólnego zeznania i opodatkowanie łącznych dochodów. W takim zeznaniu podatek jest ustalany na imię ich obojga w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Podobne reguły odnoszą się do wspólnego opodatkowania wdowców ze zmarłymi małżonkami.

Z kolei u osób samotnie wychowujących dzieci preferencja w rozliczaniu rocznego PIT, również po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, polega na tym, że w rocznym zeznaniu podatkowym obliczają podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, ewentualnie powiększonych o dochody ich małoletnich dzieci.


Wskaźniki przydatne przy wypełnianiu rocznych zeznań PIT dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Dotychczas prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów, do których zastosowanie ma skala podatkowa, pozbawieni byli małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci, którzy wniosek w tym zakresie, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożyli po upływie ustawowego terminu. Tym samym gdy podatnik nie złożył wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów w zeznaniu złożonym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który było ono składane, to nie mógł skorzystać z tej preferencji. Przepis, który regulował to zagadnienie, z mocy przywołanej na wstępie ustawy nowelizującej, ulegnie uchyleniu z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednak już w stosunku do rozliczeń PIT za 2018 r. uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania nie będzie uwarunkowane terminowym złożeniem zeznania podatkowego.

Resort finansów, który jest autorem tego rozwiązania, na etapie projektu nowelizacji uzasadniał konieczność uchylenia omawianego przepisu tym, że zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają podatnikowi terminowe złożenie wniosku, np. choroba czy wyjazd zagraniczny. Skoro podatnik spełnia wszystkie pozostałe warunki do preferencyjnego opodatkowania, to nie powinno mieć znaczenia, czy wniosek o jego zastosowanie zostanie zawarty w zeznaniu złożonym w terminie określonym ustawą, czy np. w korekcie tego zeznania.

Na temat zmian w rozliczeniach za 2018 r. będziemy pisać na bieżąco w kolejnych numerach GP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.