PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od podatku  »   Dochody decydujące o prawie do ulgi na dzieci
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dochody decydujące o prawie do ulgi na dzieci

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Agata Cieśla

Tzw. ulga na dzieci od lat należy do najpopularniejszych preferencji podatkowych, z których można skorzystać w rocznym zeznaniu PIT. Jak każde odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, również skorzystanie z tego odliczenia od podatku obwarowane jest spełnieniem szeregu warunków. I choć przepisy ustawy o pdof regulujące to zagadnienie są w zasadzie niezmienne od lat, to nadal wiele osób ma problemy z odniesieniem ich do konkretnej, praktycznej sytuacji, zwłaszcza w zakresie dochodów warunkujących prawo do zastosowania tej preferencji.


Mój syn urodził się w czerwcu 2016 r. Od początku wychowywałam go z ojcem dziecka - moim partnerem życiowym. Dopiero w marcu 2018 r. zawarliśmy związek małżeński. Oboje uzyskujemy dochody z umów o pracę oraz zlecenia opodatkowane wyłącznie według skali podatkowej. Moje dochody za ten rok wyniosły (po odliczeniu składek ZUS) 53.682 zł, natomiast męża 58.110 zł. Czy z uwagi na to, że nasze łączne dochody nie przekroczyły 112.000 zł, możemy w swoich zeznaniach odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dziecka w ten sposób, że ja odliczę 40%, a mąż 60% przysługującej nam z tego tytułu kwoty?

NIE. U rodziców jednego małoletniego dziecka prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej uzależnione jest od wysokości osiąganych przez nich dochodów. Jednak limit dochodów warunkujących tę możliwość ustawodawca określił odrębnie dla rodziców pozostających w związku małżeńskim przez cały rok i odrębnie dla tych, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim, w tym także przez część roku podatkowego. Z art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) wynika, że tylko w przypadku rodziców będących małżeństwem przez cały rok podatkowy o prawie do ulgi na jedno dziecko decydują ich łączne dochody, które nie mogą przekroczyć 112.000 zł. Natomiast podatnik niepozostający w związku małżeńskim przez część roku podatkowego (z wyjątkiem tzw. samotnego rodzica) ma prawo skorzystać z omawianej ulgi pod warunkiem, że jego dochody w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 56.000 zł. Limit ten odnosi się do dochodów każdego z rodziców z osobna.

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelniczka, której dochody nie przekroczyły w 2018 r. kwoty 56.000 zł, stanowiącej górny limit dochodów uprawniających do skorzystania z ulgi, może więc w zeznaniu rocznym z tej ulgi skorzystać. Kwota ulgi wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli w omawianej sytuacji łącznie 1.112,04 zł za cały 2018 r. Prawa takiego nie ma natomiast ojciec dziecka z uwagi na wysokość swoich dochodów.


Darmowy program PIT Gofin 2018 do sporządzania zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Będąc małżeństwem jesteśmy rodzicami trójki wspólnych dzieci w wieku 10 lat, 16 lat i 21 lat, które się uczą i pozostają na naszym utrzymaniu. Najstarszy syn w grudniu 2017 r. otrzymał w darowiźnie od dziadków kawalerkę. Jako osoba pełnoletnia mieszkanie to wynajmuje w ramach tzw. prywatnego najmu. Od przychodów uzyskiwanych z tego tytułu od marca 2018 r. opłaca ryczałt ewidencjonowany. Czy osiąganie przez syna tego typu przychodów odbiera nam jako rodzicom prawo do skorzystania w stosunku do niego z ulgi prorodzinnej?

NIE. Rodzic pełnoletniego dziecka jest uprawniony do skorzystania w stosunku do niego z tzw. ulgi na dzieci w sytuacji, gdy dziecko nie ukończyło 25. roku życia i pozostaje na jego utrzymaniu (w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego) oraz:

 • uczy się ono w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie,
   
 • jego dochody, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdof, nie przekroczyły w skali roku 3.089 zł.

W efekcie prawo do skorzystania z omawianej ulgi w stosunku do pełnoletniego, uczącego się dziecka uzależnione jest od wysokości, ale tylko niektórych osiąganych przez to dziecko dochodów. Przy ustalaniu wskazanego limitu kwotowego dochodu warunkującego prawo do tej preferencji należy bowiem uwzględnić jedynie dochody dziecka podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody z niektórych kapitałów pieniężnych opodatkowanych zgodnie z art. 30b ustawy o pdof. To powoduje, że limit rocznego dochodu dziecka w kwocie 3.089 zł odnosi się do pełnoletniego dziecka osiągającego przychody z prywatnego najmu, ale tylko wtedy, gdy są one opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Nie ma on natomiast zastosowania w przypadku, gdy przychody z takiego najmu podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, gdyż przychodów w ten sposób opodatkowanych nie uwzględnia się w omawianym limicie. Stąd, jeżeli pełnoletnie, uczące się dziecko, które nie ukończyło 25 lat, jest z tytułu najmu prywatnego tzw. ryczałtowcem, wówczas jego rodzice mogą skorzystać w stosunku do niego z ulgi, nawet jeżeli poziom przychodów w ten sposób opodatkowanych przekroczy w roku podatkowym kwotę 3.089 zł. Oczywiście mogą z przedmiotowej ulgi skorzystać jedynie, gdy oprócz omówionych kryteriów, które musi spełnić pełnoletnie dziecko, również oni sami spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla jego zastosowania, zawarte w art. 27f ustawy o pdof.


Nasza 22-letnia córka, która jest studentką prawa, od października 2018 r. pracuje w kancelarii prawnej na 1/8 etatu na umowę o pracę. Oprócz tego w wakacje pracowała w Niemczech na umowę o pracę. Czy w limicie dochodów córki warunkujących skorzystanie przez rodziców z ulgi prorodzinnej powinny zostać uwzględnione niemieckie dochody, pomimo że w Polsce korzystają one ze zwolnienia od podatku? Czy dochód dziecka wyznacza przychód pomniejszony o koszty i składki na ubezpieczenia społeczne?

W dochodach dziecka pełnoletniego, decydujących o prawie rodziców do odliczenia od podatku dochodowego tzw. ulgi prorodzinnej, należy uwzględniać, oprócz krajowych, również jego zagraniczne zarobki. W tym przypadku nie ma znaczenia to, czy w Polsce podlegają one opodatkowaniu, czy też są z niego zwolnione. Jeżeli jednak zarobkujące dziecko było za granicą zatrudnione na umowę o pracę, wówczas dochód zagraniczny na potrzeby ulgi stanowi różnica pomiędzy uzyskanym przychodem pomniejszonym o 30% diety dla podróży służbowej na terenie tego kraju (za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawało ono w stosunku pracy) a przysługującymi kosztami uzyskania tego przychodu.

Jeżeli natomiast chodzi o krajowe dochody pełnoletniego, uczącego się dziecka, to organy podatkowe od wielu lat stoją na stanowisku, że aby sprawdzić, czy mieszczą się one w ustawowym limicie, jego przychody należy pomniejszyć wyłącznie o koszty uzyskania przychodów. Nie można natomiast pomniejszać ich o ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli zostały potrącone przez płatnika - tak jak ma to miejsce w przypadku studentów poniżej 25. roku życia zatrudnianych na umowę o pracę. Taki sposób określania omawianego dochodu wskazało również Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 23 grudnia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, a jego wykładnię potwierdza większość wyroków wydawanych przez sądy administracyjne.


Rodzice mają dwie córki w wieku 15 lat i 19 lat. Starsza uczy się w szkole pomaturalnej i jednocześnie uzyskała w 2018 r. dochody z umowy zlecenia opodatkowane według skali podatkowej w wysokości 5.420 zł. Suma dochodów rodziców za 2018 r. przekroczyła 112.000 zł. Czy w PIT-37 za 2018 r. rodzice mogą skorzystać z ulgi w stosunku do młodszej córki?

NIE. Wbrew pozorom wielu rodziców posiadających dwoje dzieci, z uwagi na wysokość swoich dochodów nie może odliczyć od podatku ulgi prorodzinnej na żadne z nich. Wystarczy, że uczące się pełnoletnie dziecko uzyska dochody, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdof, w tym np. ze zleceń opodatkowane według skali podatkowej czy ze stosunku pracy, w wysokości przekraczającej - tak jak w pytaniu - w roku podatkowym kwotę 3.089 zł. W stosunku do takiego pełnoletniego dziecka - jak już zaznaczono - rodzice nie mogą skorzystać z omawianej ulgi.

Z kolei brak prawa do zastosowania przedmiotowego odliczenia w odniesieniu do drugiego dziecka czy to małoletniego, czy też pełnoletniego, nie wynika wprost z przepisów ustawy o pdof. Jednak organy podatkowe utrzymują, że określając liczbę dzieci, w stosunku do których podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego oraz wysokość kwoty przysługującego odliczenia, należy brać pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają kryteria do zastosowania ulgi.

W analizowanym stanie faktycznym rodzicom w zeznaniu za 2018 r. ulga nie przysługuje również na drugie dziecko, gdyż ich łączne dochody za ten rok podatkowy przekroczyły 112.000 zł (przykład).

Przykład

Podatnicy żyjący cały 2018 r. w związku małżeńskim mają dwójkę wspólnych uczących się dzieci (15 lat i 19 lat). W 2018 r. uzyskali wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej w łącznej kwocie 116.329 zł. W stosunku do małoletniego dziecka przez cały ubiegły rok wykonywali władzę rodzicielską, a pełnoletnie uczące się w szkole pomaturalnej, które nie przekroczyło 25 lat, było przez cały rok na ich utrzymaniu w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego. Dziecko (uczeń szkoły pomaturalnej) uzyskało jednak w 2018 r. dochód z umowy zlecenia opodatkowanego według skali w kwocie 5.420 zł.

W tej sytuacji rodzicom nie przysługuje ulga na dziecko pełnoletnie z uwagi na przekroczenie przez nie ustawowego limitu dochodów (tj. 3.089 zł). Ulga ta nie przysługuje również w stosunku do dziecka małoletniego, gdyż, ustalając prawo do niej, muszą uwzględnić limit rocznego dochodu rodziców wychowujących w roku podatkowym jedno dziecko. Ponieważ ich dochód przekroczył 112.000 zł, nie mają prawa do skorzystania z ulgi również w stosunku do drugiego dziecka.


  Dochody rodziców (opiekunów prawnych) uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi na jedno dziecko Dochody pełnoletniego dziecka warunkujące prawo rodziców do ulgi w stosunku do niego
rodzaje
- opodatkowane według skali podatkowej (art. 27 ustawy o pdof)
- uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ustawy o pdof)
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o pdof)
- opodatkowane według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej
- uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ustawy o pdof)
kwota limitu dochodów 112.000 zł

(suma wskazanych wyżej dochodów z danego roku pomniejszona o podlegające odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne)

3.089 zł

(za dochody przyjmuje się różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.