Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego członkiem rodziny przedsiębiorcy
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na małoletnie dziecko zamieszkałe za granicą

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Ewelina Piotrowska

Jestem ojcem 3-letniego dziecka, które razem z matką zamieszkuje za granicą. Z matką dziecka nie jesteśmy małżeństwem. Mieszkam w Polsce, ale często odwiedzam swoje dziecko i przekazuję środki finansowe na jego utrzymanie. Czy mam prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, przy założeniu, że moje dochody za 2016 r. nie przekraczają 56.000 zł?

Gdy podatnik spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o pdof, ma prawo od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć ulgę prorodzinną. Odliczenie to przysługuje m.in. na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik wykonywał władzę rodzicielską. W przypadku wychowywania jednego małoletniego dziecka za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym wykonywano władzę rodzicielską, kwota odliczenia wynosi 92,67 zł. Jednym z warunków skorzystania z ulgi na jedno małoletnie dziecko przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, jest nieprzekroczenie w roku podatkowym limitu dochodów w wysokości 56.000 zł, a gdy taki rodzic posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko limit ten wynosi 112.000 zł (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof). Do ustawowego limitu dochodów wlicza się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane tzw. 19% podatkiem liniowym. Przy obliczaniu tego limitu dochody te należy pomniejszyć o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto, aby podatnik miał prawo do ulgi w rozliczeniu za 2016 r., do dziecka nie mogą mieć zastosowania przepisy o podatku liniowym, ryczałcie ewidencjonowanym (z wyjątkiem ryczałtu od najmu prywatnego), karcie podatkowej lub ustawy o podatku tonażowym. Stanowi o tym art. 27f ust. 7 ustawy o pdof.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, małoletnie dziecko Czytelnika zamieszkuje z matką za granicą. Nie jest to jednak w omawianej sprawie przesłanka pozbawiająca Czytelnika prawa do ulgi. Dla skorzystania z tego uprawnienia powinien on jednak wykazać, że w roku podatkowym w stosunku do dziecka posiadał władzę rodzicielską (nawet ograniczoną na podstawie wyroku sądowego) i faktycznie ją wykonywał. Te dwie przesłanki muszą wystąpić łącznie, ponieważ organy podatkowe nie utożsamiają już samego faktu posiadania władzy rodzicielskiej z jej wykonywaniem. Co istotne warunek wykonywania władzy rodzicielskiej może być spełniony w sytuacji, gdy dziecko nie zamieszkuje stale z rodzicem (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-203/15/AD). Organy podatkowe oraz sądy administracyjne (por. wyrok NSA z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 661/16) twierdzą bowiem, że wykonywanie władzy rodzicielskiej przejawia się dbałością o dziecko, zainteresowaniem jego sprawami, zapewnianiem jego potrzeb egzystencjonalnych, edukacyjnych, duchowych itp. O wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie świadczą jednak sporadyczne kontakty z dzieckiem i wywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych. Aby zatem stwierdzić czy rodzic nie tylko posiada władzę rodzicielska, ale także ją wykonuje w stosunku do dziecka należy odnieść się do okoliczności faktycznych danej sprawy biorąc pod uwagę zachowanie i konkretną aktywność rodzica wobec dziecka.

Wobec tego, jedynie wówczas, gdy Czytelnik jest w stanie wykazać, że mimo zamieszkiwania małoletniego dziecka za granicą nie tylko posiadał w stosunku do niego władzę rodzicielską, ale także ją wykonywał w znaczeniu przypisywanemu temu pojęciu przez organy podatkowe i sądy administracyjne, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 27f ustawy o pdof będzie miał prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2016 r. ulgę prorodzinną.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60