Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Przerwa w studiowaniu a ulga prorodzinna
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przerwa w studiowaniu a ulga prorodzinna

Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Agata Cieśla

Nasz 22-letni syn w 2016 r. od stycznia do września miał przerwę w studiowaniu. Za ile miesięcy 2016 r. możemy z żoną skorzystać w stosunku do niego z ulgi prorodzinnej?

Z pytania Czytelnika nie wynika, z jakiego powodu jego pełnoletni syn miał przerwę w studiach. Z tego względu należy tu rozpatrzyć dwie sytuacje: przerwę spowodowaną rezygnacją ze studiów lub skreśleniem z listy studentów oraz tzw. urlop dziekański, o którym mowa w art. 172 Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.).

W pierwszym ze wskazanych przypadków, w sytuacji opisanej w pytaniu rodzicom - przy założeniu spełnienia wszystkich pozostałych określonych w art. 27f ustawy o pdof warunków do zastosowania ulgi - w zeznaniu za 2016 r. ulga przysługuje tylko za trzy miesiące: październik, listopad i grudzień. Omawiane odliczenie może bowiem uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatnik, który - w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej - utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko. Przysługuje ono na takie dziecko do ukończenia przez nie 25 lat, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy jest dzieckiem uczącym się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe obowiązujących w państwie innym niż Polska. W sytuacji przerwy w nauce spowodowanej rezygnacją ze studiów lub skreśleniem z listy studentów dziecko traci status uczącego się. To powoduje, że za miesiące, w których się nie uczyło bądź nie studiowało, rodzicom nie przysługuje ulga.

Inaczej jest w przypadku przerwy studiującego dziecka w nauce spowodowanej tzw. urlopem dziekańskim. Z art. 172 Prawa o szkolnictwie wyższym wynika bowiem, że student może uzyskać urlop od zajęć na uczelni na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów. W okresie korzystania z takiego urlopu zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej. W takim przypadku należy uznać, że pełnoletnie dziecko status osoby uczącej się posiada przez cały rok podatkowy. W konsekwencji - również tu przy założeniu spełnienia wszystkich pozostałych określonych w art. 27f ustawy o pdof warunków do zastosowania ulgi - rodzicom w zeznaniu za 2016 r. ulga przysługuje za wszystkie 12 miesięcy tego roku.

Trzeba jednak pamiętać, że aby w ogóle rozważać możliwość skorzystania z ulgi w którymkolwiek z zaprezentowanych wariantów, pełnoletnie dziecko nie może uzyskać rocznie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej oraz tzw. dochodów kapitałowych, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, w wysokości przekraczającej 3.089 zł. Ponadto do dzieci tych nie mogą w tym roku mieć zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (z wyjątkiem ryczałtu ewidencjonowanego dotyczącego przychodów z tzw. prywatnego najmu) oraz ustawy o podatku tonażowym. Natomiast gdy przepisy te mają zastosowanie do podatników uprawnionych do ulgi na dzieci, nie tracą oni prawa do tej ulgi, o ile w roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Z pytania nie wynika, czy pełnoletni syn jest jedynym dzieckiem Czytelnika. Jest to istotne z uwagi na to, że w przypadku rodziców (opiekunów) posiadających jedno dziecko, o możliwości skorzystania z ulgi dodatkowo decyduje wysokość dochodu rodziców. W takiej sytuacji ulga nie przysługuje bowiem rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody w danym roku przekroczą kwotę 112.000 zł (art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o pdof).

Przykład

Rodzice A mają 20-letniego syna studenta, a rodzice B 21-letnią córkę studentkę. Obie pary spełniają kryteria do skorzystania w stosunku do tych dzieci z ulgi prorodzinnej. Jednak syn rodziców A 29 grudnia 2015 r. został skreślony z listy studentów i dopiero w październiku 2016 r. ponownie podjął studia na innej uczelni. Natomiast córka rodziców B z powodów zdrowotnych w okresie od 1 lutego do 30 września 2016 r. przebywała na tzw. urlopie dziekańskim.

W tej sytuacji w zeznaniu za 2016 r. rodzice A mogą skorzystać z ulgi na syna tylko za 3 miesiące (październik-grudzień 2016 r.), natomiast rodzice B mogą skorzystać z ulgi na córkę za całe 12 miesięcy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60