Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Ustalenie wysokości ulgi abolicyjnej
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalenie wysokości ulgi abolicyjnej

Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ewelina Piotrowska

Od stycznia do końca sierpnia 2016 r. pracowałem w Polsce uzyskując dochody z umowy zlecenia, od których zleceniodawca pobierał zaliczki na podatek. Od września do końca listopada 2016 r. przebywałem w Holandii, gdzie uzyskałem dochody z pracy. Wiem, że zarówno dochody ze zlecenia uzyskane w Polsce, jak i dochody z pracy w Holandii mam obowiązek rozliczyć w zeznaniu PIT-36. Czy w związku z tym mogę skorzystać z odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej? Jeśli tak, to w jaki sposób powinienem ustalić jej wysokość?

Warunki do zastosowania ulgi abolicyjnej określa art. 27g ust. 1 ustawy o pdof. Jak wynika z tego przepisu, uprawnienie do odliczenia od podatku dochodowego ulgi abolicyjnej przysługuje podatnikowi podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągającemu za granicą dochody m.in. ze stosunku pracy, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Odliczenia tego nie stosuje się w odniesieniu do dochodów uzyskanych w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, które wskazano w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 599).

W myśl art. 27g ust. 2 ustawy o pdof w ramach ulgi abolicyjnej od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o pdof (m.in. z zastosowaniem skali podatkowej) pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Przykład

Pan Jan przez 8 miesięcy 2016 r. pracował na umowę zlecenia osiągając z tego tytułu dochód w wysokości 10.200 zł, od którego zleceniodawca pobrał zaliczki na podatek. Natomiast od września do końca listopada 2016 r. Pan Jan osiągał dochody z pracy w Holandii. Jego dochód z tego tytułu po odliczeniu diet, przeliczeniu na złote i pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów stanowił 39.500 zł. Zapłacony za granicą podatek wyniósł 4.220 zł (kwota przyjęta hipotetycznie). Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta z Holandią jako metodę unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia.

Obliczenie podatku należnego za 2016 r.:  
- łączny dochód uzyskany w 2016 r.:
(10.200 zł + 39.500 zł),
49.700 zł
- podatek od sumy dochodów: 
(49.700 zł × 18% - 556,02 zł),
8.389,98 zł
podatek - odliczenie proporcjonalne  
  - limit zagranicznego podatku podlegającego odliczeniu od podatku w Polsce 6.668,09 zł [(8.389,98 zł × 39.500 zł) : 49.700 zł] ponieważ za granicą podatnik zapłacił podatek w wysokości 4.220 zł, może go w całości odliczyć od polskiego podatku,  
  - podatek za 2016 r. 4.169,98 zł (8.389,98 zł - 4.220 zł),  
podatek - metoda wyłączenia z progresją  
  - stawka procentowa podatku: 16,88% [(8.389,98 zł : 49.700 zł) × 100],  
  - podatek za 2016 r. 1.721,76 zł (10.200 zł × 16,88%),  
wysokość ulgi abolicyjnej:  
  - podatek wg metody proporcjonalnego odliczenia:  4.169,98 zł,
  - podatek wg metody wyłączenia z progresją:  1.721,76 zł,
  - kwota przysługującej ulgi: 2.448,22 zł (4.169,98 zł - 1.721,76 zł).  
Pomimo rozliczenia według metody odliczenia proporcjonalnego, od uzyskanych dochodów podatnik nie zapłaci podatku należnego w wysokości 4.169,98 zł, ponieważ po odliczeniu ulgi abolicyjnej podatek należny za 2016 r. wyniesie 1.722 zł.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60