Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na dziecko kończące edukację

Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Agata Cieśla

Jestem matką bliźniaków, które w listopadzie 2016 r. ukończyły 23 lata. Obaj synowie w 2016 r. ukończyli studia magisterskie: jeden w sierpniu 2016 r., a drugi w październiku 2016 r. Obaj również nie uzyskali w 2016 r. żadnych dochodów. Czy i ewentualnie w jakim zakresie w tej sytuacji mogę za 2016 r. skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Jeżeli pełnoletnie dziecko w trakcie roku podatkowego kończy naukę lub studia, wówczas rodzic ma prawo do tzw. ulgi prorodzinnej, jednak nie za cały rok.

Prawo do przedmiotowej ulgi mają m.in. rodzice uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, utrzymujący, w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego, własne pełnoletnie dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeżeli dzieci te uczą się m.in. w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym. Wynika to z art. 27f ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Jeśli jednak dzieci osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz na zasadach określonych w art. 30b ustawy o pdof, czyli z niektórych kapitałów pieniężnych, dochód ten za 2016 r. nie powinien przekroczyć kwoty 3.089 zł.

Jednocześnie jednak rodzic nie ma prawa do zastosowania ulgi, gdy do pełnoletniego dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o pdof (tj. opodatkowanie podatkiem liniowym), ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ten ostatni warunek nie dotyczy jednak przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Bardzo ważne jest to, że jedynie spełnienie wszystkich wskazanych kryteriów równocześnie daje rodzicowi pełnoletniego dziecka prawo do omawianej ulgi. Tym samym poza warunkami dotyczącymi osiąganych dochodów i przychodów powinno jednocześnie uczyć się i mieć mniej niż 25 lat.


Aby rodzic lub opiekun prawny mógł skorzystać z ulgi na dzieci, musi spełnić równocześnie wszystkie warunki, o których mowa w art. 27f ustawy o pdof.


Jeżeli Czytelniczka w 2016 r. osiągnęła dochody opodatkowane według skali podatkowej, to z uwagi na to, że jej synowie spełnili omówione wymagania ustawowe, jako rodzic może ona skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. Jednak w opisanej sytuacji nie będzie to maksymalna wysokość, czyli 2.224,08 zł (tj. 2 × 1.112,04 zł), przysługująca za pełne 12 miesięcy.

Ulga powiązana jest z miesiącami, w których podatnik utrzymuje pełnoletnie uczące się dziecko. W sytuacji gdy jeden syn ukończył studia magisterskie w sierpniu, a drugi w październiku 2016 r., wówczas matce ulga przysługuje w łącznej wysokości 1.668,06 zł (tj. 92,67 zł × 8 m-cy + 92,67 × 10 m-cy).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60