Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga na dziecko przy zawarciu związku małżeńskiego w trakcie ...
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na dziecko przy zawarciu związku małżeńskiego w trakcie roku

Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Ewelina Piotrowska

W marcu 2016 r. zawarliśmy z mężem związek małżeński, a w sierpniu 2016 r. urodziła nam się córka. W 2016 r. osiągnęliśmy wyłącznie dochody z pracy - mąż 60.000 zł, ja 45.000 zł. Czy mamy prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w 2016 r.?

Zawarcie przez rodziców związku małżeńskiego w trakcie roku podatkowego nie warunkuje prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej. Prawo to w przypadku rodziców jednego małoletniego dziecka jest uzależnione od wartości osiąganych przez nich dochodów. Wartość tych dochodów została ustalona odrębnie dla rodziców pozostających w związku małżeńskim przez cały rok i odrębnie dla tych, którzy nie pozostawali w związku z małżeńskim, także przez część roku podatkowego. Zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o pdof podatnik, który wykonywał władzę rodzicielską nad jednym małoletnim dzieckiem, niepozostający w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, ma prawo skorzystać z omawianej ulgi pod warunkiem, że jego dochody w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 56.000 zł. W przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim, także przez część roku, wskazany limit dochodów w wysokości 56.000 zł odnosi się do każdego z nich z osobna.

Tym samym w zaprezentowanej sytuacji ojciec dziecka, który przekroczył w 2016 r. limit dochodu w wysokości 56.000 zł uprawniający do skorzystania z ulgi prorodzinnej, nie dysponuje prawem odliczenia tej ulgi w zeznaniu rocznym. Z kolei dochody matki dziecka w 2016 r. tego limitu nie przekroczyły. W konsekwencji tylko matka dziecka w zeznaniu rocznym za 2016 r. będzie miała prawo odliczyć ulgę z tytułu wychowywania małoletniej córki. Kwota tej ulgi wyniesie 463,35 zł, tj. 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy począwszy od sierpnia 2016 r., w którym córka się urodziła.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60