Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Limit dochodu przy uldze prorodzinnej
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Limit dochodu przy uldze prorodzinnej

Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Ewelina Piotrowska

Jesteśmy rodzicami jednego małoletniego syna. W 2016 r. oprócz tego, że uzyskaliśmy dochody z umowy o pracę, mąż uzyskał także dochód ze sprzedaży papierów wartościowych. Czy do limitu dochodów uprawniającego nas do zastosowania w 2016 r. ulgi na dziecko należy wliczyć też dochód ze sprzedaży akcji?

Rodzice mają prawo odliczyć od podatku obliczonego według skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym wykonywali władzę rodzicielską albo pełnili funkcję opiekuna prawnego w stosunku do jednego m.in. małoletniego dziecka kwotę w wysokości 92,67 zł (art. 27f ustawy o pdof). Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest jednak to, że rodzice pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a ich dochody nie przekroczyły w tym okresie kwoty 112.000 zł. Do limitu tych dochodów, zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy o pdof, zalicza się uzyskane łącznie w roku podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30b ustawy o pdof oraz dochody opodatkowane tzw. podatkiem liniowym. Dochody te pomniejsza się o podlegające odliczeniu krajowe i zagraniczne składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o pdof.

Zatem dochody ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskane przez męża Czytelniczki w 2016 r. należy wliczyć do limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej w stosunku do jednego małoletniego dziecka. Rodzice będą mieli prawo do tego odliczenia, gdy ich dochody ze stosunku pracy wraz z sumą dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych małżonka po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne nie przekroczą w 2016 r. kwoty 112.000 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60